Scroll to top

Dwa spotkania w Koszalinie w dniu 10 sierpnia 2015 r.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ i Urzędu Marszałkowskiego WZ. Poświęcone było ono ocenie możliwości poprowadzenia fragmentów tras rowerowych drogami wojewódzkimi.

Na wstępie Michał Urbański zdał relację z przebiegu prac nad projektem i przybliżył zebranym główne założenia i cele „Koncepcji”. Następnie opowiedział o problematycznych odcinkach tras, które z powodu braku innej alternatywy muszą być poprowadzone drogami wojewódzkimi i w większości wypadków wymagają budowy dróg rowerowych w obrębie pasa drogowego.

Dyrektor Marek Pysz poinformował, że na podstawie uzgodnień z Zarządem Województwa, Zarząd Dróg Wojewódzkich uczestniczy we wspólnych pracach nad tworzeniem ścieżek rowerowych. Na obszarach zabudowanych 50% kosztów ponoszą jednostki samorządu terytorialnego, podczas gdy poza obszarami zabudowanymi pokrywają one całość kosztów budowy ścieżek.

Wanda Nowotarska, reprezentująca Urząd Marszałkowski WZ powiedziała, że o sposobie utrzymania tras zadecyduje Zarząd WZ. Część samorządów wyraziła natomiast wolę finansowej partycypacji w budowie. Wyjaśniła także, że celem spotkania jest ustalenie, czy są na odcinkach dróg wojewódzkich jakieś przeciwskazania i przeszkody, które uniemożliwiałyby ruch rowerowy w tym rejonie, a kwestie finansowe nie są w tym momencie przedmiotem rozmów.

Pan Naczelnik Leszek Jęczkowski zwracał uwagę na bezpieczeństwo użytkowników dróg i łączącą się z nim konieczność zdjęcia ruchu rowerowego z dróg wojewódzkich. Przedstawiciele ZZDW jednomyślnie popierali ideę poprowadzenia dróg rowerowych po wałach przeciwpowodziowych i nasypach zamkniętych linii kolejowych. Dodatkową barierą w wielu miejscach jest zbyt mała szerokość pasa drogowego, w efekcie czego niejednokrotnie rowy czy nasypy nie mieszczą się w ich obrębie i znajdują się na terenie działek należących do innych gestorów. Uniemożliwia to tym samym lokalizację infrastruktury dla rowerzystów.

W drugim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miasta Koszalina, gmin: Sianów, Mielno, Świeszyno i Darłowo, Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie, Urzędu Marszałkowskiego WZ oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ.

Spotkanie rozpoczął Michał Urbański, przybliżając zebranym założenia i cele projektu, ze szczególnym naciskiem na dwie trasy: „Bałtyk-Wałcz” oraz „Nadmorską”. Są one priorytetowe i kluczowe dla rozwoju turystycznego regionu, gdyż łączą atrakcje turystyczne z miastami. Poruszony został temat wymogów lokalizowania oraz parametrów technicznych tras rowerowych. W rejonie nadmorskim trasy powinny być szersze niż standardowe – o szerokości nie mniejszej niż 3 m. W wielu nadmorskich miejscowościach istniejące ścieżki nie umożliwiają swobodnego przejazdu rowerom, ponieważ są zbyt wąskie.