Scroll to top

PROJEKT

Koncepcja sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego

Program (źródło finansowania):
RPO WZ 2007–2013

Podmiot odpowiedzialny:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
Infrastruktura turystyczna, turystyka, mobilność,
gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Luty 2015 – grudzień 2015

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Projekt „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” zrealizowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  W ramach opracowania określono cztery priorytetowe trasy rowerowe obejmujące cały obszar województwa zachodniopomorskiego, z pełną informacją o ich przebiegu z uwzględnieniem infrastruktury istniejącej i wymagającej wybudowania oraz o szacunkowych kosztach w różnych wariantach ich przebiegu.

Głównym celem projektu jest rozwój turystyki rowerowej, poprzez stworzenie koncepcji docelowej spójnej sieci głównych tras rowerowych i tematycznych w województwie zachodniopomorskim. Projekt stanowi podstawę do spójnej realizacji tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, poprzez uporządkowanie inicjatyw – polegających na wpisaniu ich w kontekst regionalny, ponadregionalny i międzynarodowy.

Realizacja tras rowerowych prowadzona jest przez jednostki samorządu terytorialnego różnych poziomów oraz innych beneficjentów w zależności od własności i właściwości zarządczych dla poszczególnych odcinków dróg.

W listopadzie 2018 r. Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany dokument „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”, stanowiący drugą aktualizację wdrożeniową raportu końcowego z prac nad projektem.

Pierwsza aktualizacja
Koncepcji sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego
(wdrożenie)

Na podstawie „Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” przygotowano aktualizację raportu, stanowiącą podejście wdrożeniowe.

Niniejsza aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego prezentuje stan na dzień 19.04.2016r. na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19.04.2016 r.

Koncepcja sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego
(raport końcowy)

Koncepcja została przyjęta przez Zarząd Województwa w grudniu 2015. Dokument stanowi wytyczne dla beneficjentów, co pozwala na skuteczne wnioskowanie o dofinansowanie, poparte wskazanymi rozwiązaniami technicznymi i spójnym w skali województwa zakresem opracowania.

AKTUALNOŚCI

Druga Aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 2018 - wdrożenie

Druga Aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 2018 - wdrożenie

1 grudnia 2018

Pragniemy poinformować, że dostępny jest już zaktualizowany dokument „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” stanowiący raport końcowy z prac nad projektem. Inicjatywy ujęte w opracowaniu są w już niejednokrotnie w fazie realizacyjnej co pozwoliło na aktualizację map oraz harmonogramu prac opracowanego do roku 2020. Sam dokument Koncepcji stanowi zarówno techniczne,…

Pierwsza aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 2016 – wdrożenie

Pierwsza aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 2016 – wdrożenie

23 czerwca 2016

Zapraszamy do zapoznania się z Aktualizacją raportu wraz z załącznikami. Komplet materiałów znajdziecie Państwo w zakładce: Pierwsza aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 2016 – wdrożenie Niniejsza aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego prezentuje stan na 19.04.2016r. na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Marszałkowski…

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Koncepcję!

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Koncepcję!

1 grudnia 2015

Pragniemy poinformować, że w dniu 1 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego". Tym samym nastąpiło formalne zakończenie projektu. Inicjatywy ujęte w opracowaniu znajdą swoje odzwierciedlenie w realnych działaniach adresowanych do konkretnych beneficjentów ze wskazaniem na możliwe…

Wyjazd terenowy w dniach 12-14 sierpnia 2015 r.

Wyjazd terenowy w dniach 12-14 sierpnia 2015 r.

14 sierpnia 2015

Projektanci odbyli drugi zespołowy wyjazd w teren, podczas którego przez kilka dni przejeżdżali na rowerach i dokumentowali kolejne odcinki tras priorytetowych (południowy odcinek trasy Bałtyk – Wałcz oraz trasę Pojezierną), wyznaczając warianty ich przebiegu. Baza zespołu została ulokowana we wsi Winniki w gminie Węgorzyno. Zebrano duży zasób danych, w tym fotograficznych i filmowych,…

Dwa spotkania w Koszalinie w dniu 10 sierpnia 2015 r.

Dwa spotkania w Koszalinie w dniu 10 sierpnia 2015 r.

10 sierpnia 2015

Pierwsze spotkanie miało miejsce w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ i Urzędu Marszałkowskiego WZ. Poświęcone było ono ocenie możliwości poprowadzenia fragmentów tras rowerowych drogami wojewódzkimi. Na…

Spotkanie grupy sterującej

Spotkanie grupy sterującej

5 sierpnia 2015

Podczas spotkania grupy sterującej zaprezentowano aktualny stan prac nad projektem oraz przyjęto następujące wnioski i ustalenia: 1. Przychylono się do propozycji zmiany przebiegu dwóch tras ("Dolina Parsęty" i "Dolina Tywy"). 2. Uznano za bezpodstawne finansowanie ze środków województwa lub innych programów budowy dróg rowerowych znajdujących się poza korytarzami priorytetowymi wskazanymi…