Scroll to top

Warsztaty ESPON dotyczące Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030/ Peer-learning workshop w Szczecinie

Warsztaty ESPON dotyczące Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030/ Peer-learning workshop w Szczecinie

Na zaproszenie Europejskiej Sieci Obserwacyjnej ESPON EUWT i Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego odbyły się w Szczecinie w dniach 24-25 czerwca b.r. warsztaty poświęcone wdrażaniu Wizji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Celem spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń w celu przyśpieszenia wdrażania założeń Wizji 2030. Eksperci ESPON dostrzegli upór polskich województw i niemieckich krajów związkowych w dążeniu do zbadania tego obszaru i wyszli z inicjatywą zaproszenia do Szczecina przedstawicieli brytyjskiego Coventry, Instytutu Studiów Regionalnych w Wiedniu oraz leżącego przy granicy z Lichtensteinem i Szwajcarią austriackiego kraju związkowego Vorlaberg.

Pierwszy dzień spotkania był poświęcony prezentacji wyzwań, z którymi borykają się władze landowe, centralne i samorządowe oraz przedstawieniu narzędzi i podejścia innych zaproszonych regionów, w tym znalezienia nowych pomysłów i wspólnej mobilizacji w celu zwiększenia zainteresowania problematyką Wizji 2020 i utorowania drogi dla nowych projektów współpracy. Gospodyni warsztatów, Magdalena Zagrzejewska, była współprzewodnicząca Komitetu Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Przygranicznej i Regionalnej, która obecnie pracuje w siedzibie ugrupowania ESPON w Luksemburgu podkreśliła, że przyszłością współpracy służb planistycznych w UE jest planowanie transgraniczne, a współpraca regionalna i terytorialna nie może się kończyć na granicy.

Drugi dzień spotkania zdominowała dyskusja warsztatowa. Celem było wspólne określenie tzw. mapy drogowej – czyli harmonogramu działań, zadań i pomysłów usprawniających implementację Wizji Przyszłości. Partnerzy podnosili m.in. konieczność usprawnienia współpracy sieciowej i komunikacji, podjęcia działań nakierowanych na budowę zaufania pomiędzy współpracującymi instytucjami, promocję postulatów Wizji na poziomie europejskim – na przykład podczas dyskusji o Agendzie Terytorialnej UE czy niemieckiej prezydencji w Radzie UE oraz szerszego włączenia aktorów i sojuszników z innych instytucji, w tym gospodarczych i pozarządowych. Szczególne znaczenie we współpracy w obszarze polsko-niemieckich powiązań przypisano współpracy transgranicznej. Partnerzy zgodzili się także co do konieczności tzw. etapowania współpracy, to znaczy określenia projektów stosunkowo szybkich do realizacji (tzw. quick-win), które pomogą pokazać bezpośrednie rezultaty – obok projektów flagowych lub kluczowych, często wymagających wieloletniego wsparcia finansowego i systemowego. Motywacja i inspiracja partnerów, przełamanie myślenia w kategoriach tylko własnych korzyści stanowiły obok konieczności dostarczania rzetelnych informacji i tzw. „dowodów” jedno z najważniejszych zobowiązań wynikających z warsztatów.

Rezultatem spotkania w Szczecinie będzie sporządzenie wspólnie z siecią ESPON EUWT raportu poświęconego instrumentom umożliwiającym wzmocnienie i wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej w polsko-niemieckim obszarze powiązań oraz zbiór propozycji dotyczących podjęcia konkretnych zobowiązań i działań wdrażających Wizję Przyszłości 2030, które zostaną przedstawione na posiedzeniu Komitetu Gospodarki Przestrzennej we wrześniu br. we Wrocławiu.

Załączniki:

Program warsztatów peer-learning ESPON_Szczecin – załącznik graficzny – English

ESPON_Agenda_24-25.06.