Scroll to top

RPTWZ 2030

Ruszają prace nad Regionalnym Planem Transportowym województwa

W dniu 1 grudnia 2020 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia przez Województwo Zachodniopomorskie do opracowania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030.

Plan ma m.in. służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, obejmujących transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny.

„Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” nie jest dokumentem tożsamym z „Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego”.

Termin „Regionalny Plan Transportowy”, mimo definicji w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym jako plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego tworzony na szczeblu regionalnym, coraz częściej jest stosowany właśnie w rozumieniu szeroko pojętego planu inwestycyjnego i realizacyjnego (w takim kontekście odnoszą się do niego liczne dokumenty szczebla unijnego oraz wytyczne ministerialne stąd dla spójności terminologii stosowanej przy współpracy z podmiotami szczebla krajowego i unijnego pozostano przy tej nazwie.

W celu opracowania RPTWZ 2030 w grudniu 2020 został powołany Zespół interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (w tym Wydziału Zarządzania Strategicznego oraz Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego) oraz oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  Koordynatorem prac jest Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

Wraz z przyjętą uchwalą opublikowane zostało obwieszczenie Zarządu Województwa zachęcające do składania uwag i wniosków do Planu. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Pl. Hołdu Pruskiego 8 70-550 Szczecin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: rpt@wzp.pl, w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Załączniki:

Uchwała Nr 1625/20 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia przez Województwo Zachodniopomorskie do opracowania projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030.

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia przez Województwo Zachodniopomorskie do opracowania projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030.