Scroll to top

Analiza potrzeb i sieci aktorów transgranicznego monitoringu

W efekcie przeprowadzonych jesienią 2020 roku warsztatów regionalnych poświęconych współpracy sieciowej w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina została opracowana analiza potrzeb i powiązań aktorów i instytucji, którzy mogą dostarczyć odpowiednich informacji i danych lub powinni zostać zaangażowani w dalszy proces współpracy. Analiza zestawia zidentyfikowane we wspólnej dyskusji potrzeby w zakresie informacji i danych oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród partnerów. Obszary badania obejmowały następujące tematy: „Transport regionalny i mobilność”, „Partnerstwo miejsko-wiejskie”, „Turystyka” i „Branże przyszłości”.

Na podstawie analizy potrzeb informacyjnych można zidentyfikować cztery główne obszary informacji, które są szczególnie interesujące dla oceny rozwoju sytuacji transgranicznej:

  • Transport i mobilność
  • Usługi publiczne
  • Innowacje i kwalifikacje
  • Rekreacja i turystyka

W obszarze transportu i mobilności, głównym przedmiotem zainteresowania są informacje na temat osób dojeżdżających do pracy za granicą, usług transgranicznego transportu publicznego oraz zachowań związanych z mobilnością transgraniczną.

W obszarze usług publicznych wymagane są informacje, które mają w szczególności decydujące znaczenie dla jakości życia mieszkańców regionu przygranicznego, takie jak dostęp do usług publicznych, które mogą być wykorzystywane transgranicznie, zapewnienie infrastruktury technicznej, zwłaszcza szybkiego Internetu i lokalnego transportu publicznego.

W dziedzinie innowacji i kwalifikacji głównym przedmiotem zainteresowania informacyjnego są informacje dotyczące szkół wyższych i instytucji badawczych oraz ich profilu, innowacyjnych przedsiębiorstw i startupów oraz ich działalności i rozwoju, podaży i popytu na wykwalifikowanych pracowników, jak również ofert kształcenia i doskonalenia zawodowego.

W obszarze rekreacji i turystyki omówiono w szczególności informacje dotyczące turystyki jednodniowej i zachowań rekreacyjnych oraz oferty rekreacyjne i atrakcje turystyczne. Zwrócono przy tym uwagę na fakt, że oprócz popytu ze strony gości spoza regionu metropolitalnego, szczególne znaczenie mają również zachowania rekreacyjne samych mieszkańców regionu metropolitalnego.

W odniesieniu do dostępności danych można ogólnie stwierdzić, że dane statystyczne są dostępne jedynie w bardzo niepełnej formie lub nie są wystarczająco szczegółowe. Ponadto nie zawsze istnieje porównywalność danych dla niemieckiej i polskiej części regionu metropolitalnego. Dlatego też wskazane jest zapewnienie przejrzystości w zakresie różnych definicji i metod związanych z gromadzeniem danych w Polsce i w Niemczech, w tym także w krajach związkowych.

W celu oceny wielu kwestii, oprócz danych z oficjalnych statystyk, konieczne jest zebranie dodatkowych danych.W związku z tym zaleca się:

  • korzystanie z danych statystycznych wszędzie tam, gdzie są one dostępne w dobrej jakości lub tam, gdzie możliwe jest uzyskanie lepszych informacji poprzez drobne korekty w sposobie pozyskiwania danych, np. w przypadku danych dotyczących osób dojeżdżających do pracy,
  • zbadanie ewentualnej przydatności danych od operatorów komórkowych do określania wzorców mobilności transgranicznej,
  • zdefiniowanie wspólnych standardów wymiany danych i powiązanie zasobów danych poprzez odpowiednie interfejsy, np. w dziedzinie innowacji i kwalifikacji.

Inne ważne zasady wymagające uwzględnienia:

  • Orientacja na życie codzienne:

Gromadzenie danych musi być ukierunkowane na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorstw regionu przygranicznego oraz życie codzienne w regionie.

  • Odniesienie przestrzenne:

Odniesienie przestrzenne zebranych informacji musi w istotnych punktach odzwierciedlać istotne procesy rozwojowe. Nie ma przy tym jednolitego odniesienia przestrzennego – odniesienie to zależy od rozpatrywanej funkcjonalności. W tym kontekście zaleca się rozpatrywanie bliższego i dalszego obszaru powiązań.

Bliższy obszar powiązań odzwierciedla codzienne powiązania. Dotyczy to w szczególności osób dojeżdżających do pracy za granicą, usług publicznych i rekreacji. Bliższy obszar powiązań odpowiada też zasadniczo szczecińskiemu obszarowi metropolitalnemu po stronie polskiej (SSOM) oraz sąsiednim powiatom Pomorze Przednie-Greifswald i Uckermark. Dalszy obszar powiązań uwzględnia inne ośrodki rozwojowe w sąsiedztwie Regionu Metropolitalnego Szczecina, z którymi nie ma tak intensywnej codziennej wymiany, ale które mają szczególne znaczenie dla strategicznego rozwoju regionu metropolitalnego. Obejmuje on sąsiednie metropolie, a także ośrodki wyższego i średniego rzędu w odległości jednego dnia drogi oraz ma znaczenie dla obszarów informacji dotyczących turystyki oraz innowacji i kwalifikacji.

Analiza potrzeb i sieci aktorów została przygotowana przez firmę INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner na zlecenia partnera projektu INT 179 Wspólnego Wydziału Planowania Krajowego Berlina i Brandenburgii.

Załączniki:

Warsztaty – współpraca sieciowa 9 listopada 2020

Analiza potrzeb i sieci aktorów