Scroll to top

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu Audytu krajobrazowego w celu skierowania go do konsultacji społecznych

W dniu 28 marca 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 500/23 w sprawie przyjęcia projektu Audyt krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego.

Jest to zakończenie pierwszego etapu procedury sporządzania audytu krajobrazowego, poprzedzającego konsultacje i opiniowanie projektu. W projekcie zidentyfikowano 2147 krajobrazów, z czego w wyniku wielostopniowej oceny wskaźnikowej wskazano 189 najcenniejszych krajobrazów (priorytetowych). Po przeprowadzeniu analiz kartograficznych, badania na ortofotomapach, w tym z lat ubiegłych (w celu obserwacji zachodzących procesów), rozpoczęto badania terenowe. Dzięki temu określono zagrożenia, zidentyfikowano lokalne formy architektoniczne, co finalnie pozwoliło sprecyzować rekomendacje i wnioski dla krajobrazów priorytetowych.

Kolejnym etapem prac będą konsultacje społeczne, a następnie formalna procedura opiniowania i wyłożenia projektu do publicznego wglądu, by ostatecznie skierować projekt do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego celem podjęcia uchwały o przyjęciu Audytu krajobrazowego.

W celu ułatwienia dostępu do ogromnego zasobu opracowania, stworzono mapę internetową, do której będą dokładane sukcesywnie kolejne komponenty audytu. Mapa znajduje się pod adresem:

http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy.html

Załącznik:

Komunikat prasowy

Opis przyjętej metodyki oraz wykorzystanych źródeł danych użytych przy sporządzaniu projektu audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego

Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego (Projekt) – załącznik do uchwały