Scroll to top

Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego

Podmiot odpowiedzialny:
Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego

Jednostka realizująca:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Rozporządzenie:
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie sporządzania
audytów krajobrazowych

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Magdalena Racinowska-Ratajska
mrr@rbgp.pl

Konieczność zapewnienia ochrony krajobrazu i właściwego nim zarządzania wynika z postanowień ratyfikowanej przez Polskę w roku 2005 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Zgodnie z art. 5 tej konwencji Polska zobowiązana jest m.in. do podjęcia działań na rzecz prawnego uznania krajobrazów, ustanowienia i wdrożenia polityki krajobrazowej oraz zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego, a także z innymi politykami, które pośrednio lub bezpośrednio oddziałują na krajobraz.

Zalecenia Konwencji uwzględnione zostały w art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która obliguje samorządy województw do sporządzenia audytu krajobrazowego, jako nowego narzędzia ochrony krajobrazu w regionach. Audyt krajobrazowy opracowywany jest w celu identyfikacji i oceny krajobrazów występujących na obszarze województwa. W ramach audytu wyznacza się krajobrazy priorytetowe, szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe i jako takie wymagające zachowania.

Audyt sporządzany jest dla obszaru całego województwa przy wykorzystaniu klasyfikacji i metodyki ustalonej w ramach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych z dnia 11 stycznia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 394), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz.U. poz. 2308).

29 marca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 524 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

Audyt krajobrazowy – Ankieta dla samorządów gminnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie opracowanej na potrzeby zadania „Audyt krajobrazowy dla Województwa Zachodniopomorskiego” i skierowanej do wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast województwa.

Celem ankiety jest zarówno informacja o prowadzonych pracach oraz pozyskanie informacji kontaktowych w sprawach dotyczących ochrony krajobrazu, jak i uzyskanie dodatkowych informacji pomocnych w rozpoznaniu walorów krajobrazowych i kulturowych naszego regionu i gmin województwa. Dziękujemy za każdy oddany głos.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Podsumowanie ankiety Audytu krajobrazowego

Podsumowanie ankiety Audytu krajobrazowego

28 października 2021

W związku z badaniem przeprowadzonym w dniach 04.08.2021 r. – 10.09.2021 r. serdecznie dziękujemy przedstawicielom gmin za poświęcony czas i wypełnienie ankiety dotyczącej zagadnień „Audytu Krajobrazowego dla Województwa Zachodniopomorskiego”. Państwa aktywność oraz przekazane informacje pozwolą na pełniejszą ocenę podejścia do ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych Pomorza…

"Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego" - ankieta regionalna

"Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego" - ankieta regionalna

4 sierpnia 2021

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów do wzięcia udziału w szybkim badaniu ankietowym prowadzonym na potrzeby projektu "Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego". Celem ankiety jest z jednej strony informacja o prowadzonych pracach oraz pozyskanie informacji kontaktowych w sprawach dotyczących ochrony krajobrazu, z drugiej strony, pozyskanie dodatkowych informacji pomocnych…

Mój krajobraz współtworzę i chronię lokalnie - Poradnik dla gmin w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu

Mój krajobraz współtworzę i chronię lokalnie - Poradnik dla gmin w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu

10 lutego 2021

W związku z pracami prowadzonymi przez RBGPWZ nad opracowaniem audytu krajobrazowego dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego zachęcamy do zapoznania się publikacją opracowaną przez Instytut Ochrony Środowiska na zlecenie GDOŚ, 2020 r. Publikacja przedstawia i opisuje pojęcie krajobrazu, podkreśla istotne znaczenie jego kształtowania i prawidłowej ochrony oraz wskazuje zagrożenia,…

Uchwała Zarządu województwa o dofinansowaniu Audytu Krajobrazowego w ramach RPO

Uchwała Zarządu województwa o dofinansowaniu Audytu Krajobrazowego w ramach RPO

3 czerwca 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 748/20 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu „Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach działania 4.08 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem…

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictw pełniącemu obowiązki Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictw pełniącemu obowiązki Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

6 listopada 2019

Informujemy, że w dniu 30 października 2019 roku  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 1904/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictw pełniącemu obowiązki Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Podjęta uchwała nawiązuje do uchwały nr 542/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia…

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego

3 kwietnia 2019

Informujemy, że w  piątek 29 marca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 542/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zostało wskazane…

Ogólnopolskie warsztaty regionalnych służb planowania przestrzennego 28 lutego – 1 marca 2019 r. Zgorzałe

Ogólnopolskie warsztaty regionalnych służb planowania przestrzennego 28 lutego – 1 marca 2019 r. Zgorzałe

2 marca 2019

W dniach 28 luty – 1 marca 2019 roku odbyło się pierwsze po publikacji Rozporządzenia ws sporządzania audytów krajobrazowych spotkanie dotyczące: - organizacji i finansowania prac nad audytem krajobrazowym, - założeń metodycznych i pierwszych doświadczeń - problemów z identyfikacją krajobrazów, - zagadnień środowiska kulturowego w ocenie krajobrazu. Warsztaty odbyły się w…

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych opublikowane

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych opublikowane

1 marca 2019

28 lutego 2019 roku zostało opublikowane rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych będące aktem wykonawczym do tzw ustawy krajobrazowej. Rozporządzenie wprowadza podział Polski na krajobrazy, jako niewielkie jednostki przestrzenne, wraz z ich opisem. Dodatkowo wprowadza pojęcie krajobrazu priorytetowego, czyli krajobrazu szczególnie cennego dla społeczeństwa ze względu…

Warsztaty krajobrazowe poświęcone sporządzeniu audytu krajobrazowego 7-8 czerwca 2018 r. w Rokosowie

Warsztaty krajobrazowe poświęcone sporządzeniu audytu krajobrazowego 7-8 czerwca 2018 r. w Rokosowie

9 czerwca 2018

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń wynikających z dotychczasowego postępu prac nad audytem. W czasie warsztatów omówiono przede wszystkim następujące tematy: niezbędne materiały do sporządzenia audytu, podział fizyczno-geograficzny ma mezo- i mikroregiony, analiza krajobrazów miejskich, analiza krajobrazów wiejskich, podział mezoregionu „Pojezierze…

Konferencja „Nauka dla ochrony i kształtowania krajobrazu” Warszawa 5 października 2017 r.

Konferencja „Nauka dla ochrony i kształtowania krajobrazu” Warszawa 5 października 2017 r.

5 października 2017

Zakres tematyczny konferencji nawiązywał do najbliższych wyzwań jakie czekają zarządy województw, czyli opracowania audytów krajobrazowych. Podczas wydarzenia podjęto kwestie najbardziej problematyczne, jak wytyczanie granic krajobrazu, rejestracja zmian zachodzących w krajobrazie czy badania tożsamości krajobrazowej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych i…

Audyt krajobrazowy dla województwa zachodniopomorskiego. Pierwsze spotkanie informacyjne w dniu 17 maja 2017 r. w Szczecine

Audyt krajobrazowy dla województwa zachodniopomorskiego. Pierwsze spotkanie informacyjne w dniu 17 maja 2017 r. w Szczecine

17 maja 2017

Odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące audytu krajobrazowego w celu podjęcia pilnych ustaleń w zakresie uruchomienia procesu sporządzania audytu dla województwa zachodniopomorskiego zorganizowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego pod patronatem Wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy. W spotkaniu udział…

Konferencja „Audyt krajobrazowy jako narzędzie ochrony krajobrazu i zapobiegania zagrożeniom obszarów chronionych” w Siemczynie

Konferencja „Audyt krajobrazowy jako narzędzie ochrony krajobrazu i zapobiegania zagrożeniom obszarów chronionych” w Siemczynie

29 września 2016

Konferencja służyć ma wypracowaniu wspólnych wniosków przedstawicieli samorządów województw i służb parków krajobrazowych oraz gmin na potrzeby wdrożenia projektu rozporządzenia. Odpowiedzieć ma również na pytania o zagrożenia dla obszarów chronionych, w tym przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 wynikających z niedostatecznej ochrony krajobrazu. Obecność ekspertów – prelegentów…