Scroll to top

Spotkanie konsultacyjne w Gryfinie w sprawie projektu Audytu Krajobrazowego dotyczące obszaru gmin: Gryfino, Kołbaskowo, Widuchowa

W dniu 30 maja 2023r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, zorganizowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, mające na celu zapoznanie z projektem Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego oraz dyskusję na temat jego roli w ochronie krajobrazu, a także przedstawienie konkretnych rekomendacji audytu. Spotkanie dotyczyło krajobrazów zlokalizowanych na obszarze gmin: Gryfino, Kołbaskowo i Widuchowa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin, w tym Małgorzata Schwarz Wójt Gminy Kołbaskowo, Dorota Trzebińska – Przewodnicząca Rady Gminy Kołbaskowo, Paweł Wróbel Wójt Gminy Widuchowa i Tomasz Miler Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Maciej Puzik przewodniczący Komisji planowania przestrzennego Rady Miejskiej w Gryfinie oraz pracownicy urzędów gmin. W spotkaniu uczestniczyła również Katarzyna Dziubak z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Sylwia Borowiak-Najda z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego WZ, Aleksandra Federowicz z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i przedstawiciele inicjatywy powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry – prof. Agnieszka Szlauer -ŁukaszewskaŁukasz Ławicki.

Spotkanie konsultacyjne rozpoczęła – w imieniu dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ – Justyna Strzyżewska. Podziękowała uczestnikom za przybycie i podkreśliła informacyjny charakter spotkania – wyprzedzający ustawowe procedury konsultacyjne.

Następnie Michał Urbański – główny projektant kierujący pracami nad audytem – przedstawił zebranym prezentację dotyczącą metodyki i etapów prac na projektem audytu. Podkreślił stopień skomplikowania i złożoność kryteriów wyznaczania krajobrazów priorytetowych, podkreślając obiektywność metody ich wyznaczenia. Przedstawił strukturę dokumentu i na przykładzie poszczególnych gmin, których reprezentanci uczestniczyli w spotkaniu, omówił konkretne zapisy rekomendacji. Następnie – na prośbę gości – przybliżył formalną procedurę uchwalania i wdrażania audytu oraz kwestię oddziaływania prawnego samego dokumentu – w kontekście planowanych zmian ustawowych w systemie planowania przestrzennego.

Pan Michał Urbański przedstawił także stronę internetową poświęconą projektowi audytu, na której zainteresowani mogą zapoznać się ze zidentyfikowanymi obszarami priorytetowymi wraz z możliwymi do pobrania z mapy danymi:

  • charakterystyką i oceną krajobrazu (dla wszystkich krajobrazów),
  • kartami oceny zagrożeń dla zachowania krajobrazów (dla krajobrazów priorytetowych),
  • katalogami lokalnych form architektonicznych (dla krajobrazów priorytetowych),
  • rekomendacjami i wnioskami oraz dokumentacją fotograficzną (dla krajobrazów priorytetowych).

Podczas dyskusji poruszono kwestie ustanawiania parków krajobrazowych, wytycznych w zakresie kształtowania zabudowy oraz możliwości i narzędzi ograniczania zabudowy. Rozmawiano również na temat wpływu audytu na ochronę lasów oraz możliwego wpływu na ograniczanie wycinki drzewostanów leśnych.

Na obszarze gmin objętych konsultacjami znajduje się Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. W rekomendacjach audytu wskazano celowość poszerzenia otuliny parku o lasy znajdujące się na zachodniej krawędzi doliny Odry. Pani Wójt Małgorzata Schwartz poparła ten pomysł. Audyt rekomenduje również rozpatrzenie możliwości powołanie na terenie istniejącego parku krajobrazowego Parku Narodowego „Dolina Dolnej Odry”. Pomysł ten spotkał się z zainteresowaniem władz gmin obecnych na spotkaniu.

Wiele pytań z sali dotyczyło zasad określania nowych form zabudowy oraz ochrony już istniejących.

Aleksandra Fedorowicz z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zwracała uwagę na  konkretne zapisy służące ochronie zabytkowych obiektów oraz możliwości wyznaczenia krajobrazów priorytetowych, które nie zostały wskazane metodą określoną w rozporządzeniu.

Tomasz Miller – Wiceburmistrz Gryfina zwrócił uwagę na możliwość korekty granic krajobrazu priorytetowego o proponowany obszar chronionego krajobrazu na terenie strefy przemysłowej w Gardnie.

W trakcie podziękowań za udział w konsultacjach, zachęcono uczestników do szczegółowego zapoznania się z Audytem krajobrazowym województwa zachodniopomorskiego na mapie interaktywnej umieszczonej na stronie:

http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy.html

oraz do zgłaszania uwag na adres e-mail:

audytkrajobrazowy@rbgp.pl  .

Załącznik:

Plakat informacyjny