Scroll to top

Spotkanie konsultacyjne w Chojnie w sprawie projektu Audytu Krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego dotyczące obszaru gmin: Chojna, Cedynia, Boleszkowice, Mieszkowice, Trzcińsko-Zdrój

Dnia 6 czerwca 2023r. w Centrum Kultury w  Chojnie odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat Audytu krajobrazowego wojwództwa zachodniopomorskiego dotyczące krajobrazów priorytetowych zlokalizowanych na obszarze gmin: Chojna, Cedynia, Boleszkowice, Mieszkowice i Trzcińsko-Zdrój.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu projektowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ, przedstawiciele urzędów miast Chojny, Cedyni, Mieszkowic, Trzcińska-Zdroju oraz gminy Boleszkowice, w tym Burmistrz Chojny Barbara Rawecka i Zastępca Burmistrza Marcin Pisanko,  Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, Zastępca Burmistrza Mieszkowic Gabriela Kotowicz, reprezentanci Nadleśnictw Chojna, Dębno i Mieszkowice a także Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ – Leszek Jastrzębski. Dziękując uczestnikom, za przybycie na spotkanie, zaznaczył, że ma ono otwartą i publiczną formułę. Podziękował również pani Burmistrz Raweckiej za udostępnieniu na to spotkanie, sali w średniowiecznym ratuszu. Następnie wyjaśnił umocowanie dokumentu audytu w kontekście przepisów prawa międzynarodowego i krajowego. Zaznaczył także, że nadrzędnym celem jest przede wszystkim ochrona krajobrazu.

Michał Urbański – główny projektant kierujący pracami nad audytem – przedstawił zebranym prezentację dotyczącą metodyki i etapów prac nad projektem audytu. Podkreślił, że metoda identyfikacji obszarów priorytetowych (najcenniejszych, wskazanych do zachowania ich stanu), jest obiektywną metodą ilościową o charakterze matematyczno – statystycznym. Następnie przedstawił strukturę dokumentu, w tym strukturę karty rekomendacji i wniosków dotyczących ochrony krajobrazów priorytetowych. Potem przedstawił umieszczoną w Internecie interaktywną mapą opracowaną przez zespół Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ. Mapa dostępna jest pod linkiem http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy.html .

Mapa umożliwia łatwy i powszechny  dostępu do zapisów Audytu dla wszystkich zainteresowanych. Dla każdego  krajobrazu priorytetowego z mapy można pobrać:

  • charakterystykę i ocenę krajobrazu,
  • kartę oceny zagrożeń dla zachowania krajobrazów,
  • katalogi lokalnych form architektonicznych (o ile występują w krajobrazie),
  • rekomendacje i wnioski oraz dokumentację fotograficzną.

Na przykładzie konkretnych krajobrazów priorytetowych zlokalizowanych na obszarach zainteresowanych gmin omówione zostały konkretne zapisy rekomendacji i wniosków.

Pan Urbański wspomniał o trzech obszarach rekomendowanych w audycie do objęcia ochroną, poprzez utworzenie Parków Kulturowych tj.: Stare Łysogórki, Garnowo – Nawodna, Zatoń Dolna i Dolina Miłości – dodając, że tylko dwa województwa w Polsce nie mają ani jednego parku kulturowego: zachodniopomorskie i lubelskie.

Zaznaczył także, że audyt zawiera wytyczne kształtowania zabudowy, ale wyznaczone ramy pozwalają na dość dużą elastyczność w doborze odpowiedniego projektu architektonicznego. Wytyczne zazwyczaj odnoszą się do elewacji frontowej, która buduje przestrzeń publiczną. W kształtowaniu elewacji tylnych pozostawia się niemal całkowitą dowolność. Istotne jest, żeby nie lokalizować budynków, które całkowicie ignorują lokalną architekturę poszczególnych wsi.

Podczas dyskusji wiele pytań dotyczyło procedury opiniowania audytu, terminów wyłożenia do publicznego wglądu oraz innych działań formalnych, które musza poprzedzić uchwalenie Audytu przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Omówiona została również planowana forma uchwały, umiejscowienia go w systemie planowania przestrzennego i procedur uzgadniania projektów gminnych aktów planistycznych.

Uczestnicy spotkania interesowali się także zmianami w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ich ewentualnymi konsekwencjami dla gospodarowania przestrzenią, po wejściu dokumentu w życie.

Zamykając spotkanie Pan Jastrzębski kolejny raz odniósł się do jawności prekonsultacji, zachęcił zebranych do dalszego śledzenia mapy interaktywnej, kontaktu i ewentualnego nadsyłania uwag i wniosków.

Załącznik:

Plakat informacyjny