Scroll to top

Konsultacje projektu Audytu krajobrazowego : Chociwel, Choszczno, Dobrzany, Ińsko, Kalisz Pomorski, Recz i Węgorzyno

W dniu 31 sierpnia 2023 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Reczu odbyło się piąte spotkanie w ramach prekonsultacji projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego. Tym razem spotkanie dotyczyło  dotyczyło krajobrazów priorytetowych zlokalizowanych na obszarze siedmiu gmin: Chociwel, Choszczno, Dobrzany, Ińsko, Kalisz Pomorski, Recz i Węgorzyno.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu projektowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Burmistrzowie gmin Recz, Węgorzyno, Chociwel oraz reprezentanci Nadleśnictwa Kalisz Pomorski i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Jako gospodarz spotkania Pan Wiesław Łoński Burmistrz Recza, na wstępie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i pokrótce przedstawił uwarunkowania krajobrazowe gminy Recz podkreślając jej charakterystyczne walory przyrodnicze jak choćby rezerwat przyrodniczy Grądowe Zbocze oraz przedstawił obecne wyzwania i obawy związane z dynamicznym rozwojem farm fotowoltaicznych, które istotnie mogą wpłynąć na degradację krajobrazu.

W odpowiedzi głos zabrał Michał Urbański, kierujący pracami nad audytem krajobrazowym podkreślając, iż jest to istotny problem, z którym mierzy się aktualnie wiele gmin w województwie, zwrócił jednocześnie uwagę, że skutecznym narzędziem częściowo ograniczającym niekontrolowany rozwój fotowoltaiki jest opracowywanie planów miejscowych.

Przechodząc do meritum spotkania Pan Michał Urbański przedstawił cel prekonsultacji, które stanowią etap poprzedzający formalne (ustawowe) opiniowanie Audytu krajobrazowego, pozwalający na wcześniejsze zapoznanie się z projektem. Wyjaśnił umocowanie projektu audytu w systemie planowania przestrzennego, zwłaszcza w kontekście zmiany Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Następnie omówił przebieg prac nad projektem, w tym m.in. metodykę wyznaczania krajobrazów priorytetowych. Przedstawił główne zagrożenia dla zachowania krajobrazów m.in: ekspansję farm fotowoltaicznych i eksploatację złóż na terenach cennych krajobrazowo, sukcesję gatunków roślin nierodzimych, bezładną zabudowę jednostek osadniczych w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy czy mieszanie się globalnych wzorców architektury z lokalnymi. Przedstawił również niepokojące konkluzje z raportu NIK, wskazujące, że ok. 80% ścieków z nieskanalizowanych budynków mieszkalnych trafia do środowiska w stanie nieoczyszczonym, co potwierdza konieczność wprowadzenia zakazu zabudowy na terenach nieskanalizowanych, szczególnie w pobliżu jezior, dla których stanowi to największe zagrożenie. Następnie omówił strukturę kart rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania krajobrazów priorytetowych. W dalszej kolejności zaprezentował opracowaną przez zespół RBGP interaktywną mapę krajobrazów priorytetowych, pozwalającą na szybki i łatwy dostęp do wyników Audytu krajobrazowego. Mapa dostępna jest pod linkiem http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy.html, za jej pośrednictwem można zapoznać się z kartami charakterystyki i oceny krajobrazów, kartami oceny zagrożeń, opisem lokalnych form architektonicznych (jeśli występują w krajobrazie) oraz rekomendacjami i wnioskami dotyczącymi kształtowania krajobrazów priorytetowych. Dodatkowo zawiera również bogatą galerię zdjęć krajobrazów.

Po wstępnym omówieniu projektu podjęto dyskusję na temat rekomendacji i wniosków dla krajobrazów priorytetowych zlokalizowanych na obszarze zainteresowanych gmin.

Przedstawiciele gmin wyrazili swoją troskę o ochroną walorów krajobrazowych na obszarze ich gmin oraz chęć podjęcia działań, które miałby na celu ochronić krajobraz przed degradacją. Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna potwierdziła, że również mierzy się z rosnącym zainteresowaniem rozwojem fotowoltaiki i lokalizowaniem farm fotowoltaicznych w pobliżu terenów cennych przyrodniczo oraz przekształcaniem pod zabudowę działek terenów rolniczych w sąsiedztwie jezior. Padły także pytania odnośnie lokalizacji krajobrazów priorytetowych i możliwości ewentualnej korekty ich granic, w tym też kontekście Pan burmistrz Recza zasugerował zasadność poszerzenia rezerwatu Grądowe Zbocze o teren Szwedzkich Szańców dla lepszej ochrony tego terenu przed degradacją.

Pani Agnieszka Antoniów z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie poruszyła kwestię uwzględniania planów ochrony rezerwatów przy opracowywaniu rekomendacji dla krajobrazów w ich obrębie, natomiast Pani Oliwia Ziarniewicz z Nadleśnictwa Kalisz Pomorski zależności zapisów Audytu z Planami Urządzania Lasu z projektem Audytu Krajobrazowego,

Kończąc spotkanie Pan Michał Urbański podziękował burmistrzowi Recza za gościnność oraz ponowił prośbę o nadsyłanie uwag do projektu po zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami, podkreślając tym samym potrzebę kontynuowania współpracy w celu skutecznej ochrony krajobrazu naszego regionu. Wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad audytem.

Informacje nt. Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego znajdą Państwo na stronie:

http://rbgp.pl/audyt-krajobrazowy-wiecej-informacji/

Mapa lokalizacji krajobrazów priorytetowych:

http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy.html

Kontakt mailowy: audytkrajobrazowy@rbgp.pl

Strona Facebook

Załącznik:

Plakat informacyjny