Scroll to top

Spotkanie konsultacyjne w Złocieńcu w sprawie projektu Audytu Krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego

Spotkanie adresowane było do samorządów i zainteresowanych instytucji znajdujących w obszarze gmin: Złocieniec, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Wierzchowo.

W konsultacjach, które odbyły się  3 października br. w budynku Urzędu Miasta w Złocieńcu uczestniczyli przedstawiciele zespołu audytu krajobrazowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ,  przedstawiciele dwóch gmin (Złocieniec i Czaplinek), Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków- Delegatury w Koszalinie, Regionalnej dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego WZ  oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Obecny był także przedstawiciel lokalnej organizacji CHRIS (obozy młodzieżowe, obozy dla dzieci, zielone szkoły).

Spotkanie rozpoczął dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ – pan Leszek Jastrzębski. Podziękował obecnym za przybycie oraz panu burmistrzowi Złocieńca za udostepnienie Sali narad  i umożliwienie organizacji spotkania. Pokrótce omówił proces legislacyjny, który doprowadził do rozpoczęcia prac nad projektem audytu krajobrazowego oraz kolejne formalne kroki, które są wymagane do jego uchwalenia. Podkreślił znaczenie wkładu gmin i ich opinii w tym procesie, a także omówił wpływ, jaki dokument audytu będzie miał na planowanie i gospodarkę przestrzenną na szczeblu samorządowym. Przypomniał, że nadrzędnym i podstawowym celem audytu jest ochrona i zachowanie najważniejszych krajobrazów w regionie.

Po wstępie głos zabrał Michał Urbański – główny projektant audytu krajobrazowego – by przybliżyć zebranym strukturę dokumentu i metodykę, która leży u jego podstaw. Opisał proces identyfikacji 2148 krajobrazów, a następnie wyłonienia spośród nich 190 krajobrazów priorytetowych – w oparciu o 77 cech analitycznych.

Pokrótce naświetlił możliwe zagrożenia dla krajobrazu i środowiska, które są powszechną bolączką regionu. W województwie występują bowiem wszystkie – wyodrębnione w rozporządzeniu – zagrożenia – za wyjątkiem kopalni węgla kamiennego i brunatnego. Następnie, powołując się na raport NIK, odniósł się do degradującego wpływu przydomowych szamb na środowisko naturalne.

Wspomniał także o innych zagrażających procesach i zjawiskach takich jak sukcesja zbiorowisk leśnych na tereny nieleśne, inwazja obcych gatunków roślin, zmniejszanie różnorodności biologicznej upraw oraz redukcja strefy ekotonowej wokół jezior – połączona z zawłaszczaniem brzegów jezior przez właścicieli działek. To ostatnie zjawisko ma szczególny wpływ na spadek atrakcyjności turystycznej, gdyż niweczy sensowność wypoczynku i rekreacji na pojezierzu, gdzie brak dostępu do zbiornika wodnego.  Dziedzictwo kulturowe również spotyka się z licznymi zagrożeniami. Do najważniejszych można zaliczyć degradację historycznych cmentarzy, a nawet całych układów  jednostek osadniczych

Pan Urbański przywołał przykłady lokalizacji budynków na podstawie decyzji o warunkach zabudowy na wzgórzach eksponowanych w krajobrazie , stanowiących punkty widokowe. Jest to szczególnie niepokojące, gdyż znacząco obniży walory turystyczne i krajobrazowe.

Następnie omówił część audytu dotyczącą rekomendacji adresowanych do konkretnych instytucji, a także katalog form lokalnych. Na końcu wystąpienia przedstawił interaktywną mapę wraz ze wskazówkami dotyczącymi korzystania z niej i zwyczajowo poprosił o nadsyłanie uwag, po zapoznaniu się z projektem audytu.

W trakcie dyskusji poruszane były zagadnienia związane z :

  • problemem ochrony brzegów jezior przez zabudową, w obszarach chronionego krajobrazu, obowiązuje zakaz zabudowy do 100 m od brzegu jeziora,
  • zmiany rangi obszarów chronionych oraz kompetencji poszczególnych organów w tym zakresie,
  • z terminami procedowania projektu audytu, a następnie wyraził zdanie, oraz faktu że już obecnie gminy i inne instytucje mogą uwzględniać rekomendacje w swoich  opracowaniach i planach, ze względu na dostępność audytu w internecie,
  • uwzględnianiem wniosków do audytu, napływających na tym etapie prac.
  • wprowadzeniem obiektów do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków i trudnościami jakie się z tym wiążą (jak choćby konieczność wielokrotnego powiadamiania właściwych podmiotów na wszystkich etapach sporządzania nowych kart, czy nawet braku możliwości wejścia na posesję,
  • dotacjami na poczet ochrony zabytków .
  • dociepleniem budynków styropianem, wymianą stolarki okiennej co często niszczy cenne elementy budynków zabytkowych na ogół powoduje nieodwracalne zmiany .

Zamykając spotkanie Pan Jastrzębski skierował podziękowania uczestników i ponowił prośbę o czynny udział w konsultacjach i opiniowaniu.

Informacje nt. Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego znajdą Państwo na stronie:

http://rbgp.pl/audyt-krajobrazowy-wiecej-informacji/

Mapa lokalizacji krajobrazów priorytetowych:

http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy….

Kontakt mailowy:

audytkrajobrazowy@rbgp.pl

Załącznik:

Plakat informacyjny