Scroll to top

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Audytu krajobrazowego w Nowogardzie

Dnia 8 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu prekonsultacji projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie dotyczyło krajobrazów priorytetowych, wymagających ochrony ze względu na ich unikatowe walory przyrodniczo-kulturowe zlokalizowane w gminach: Dobra, Golczewo, Gryfice, Łobez, Maszewo, Nowogard, Osina, Ploty i Radowo Małe.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu projektowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ, reprezentanci gmin Nowogard i Maszewo, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw: Resko, Rokita, Gryfice, Łobez, Nowogard i osoba prywatna.

Spotkanie rozpoczął Bogdan Jaroszewicz, zastępca burmistrza Nowogardu, witając wszystkich gości i dziękując za przybycie. Następnie głos zabrał Leszek Jastrzębski Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ wyjaśniając umocowanie prawne projektu audytu krajobrazowego oraz ideę prekonsultacji, jako narzędzia stanowiącego platformę do nawiązania wcześniejszego dialogu z interesariuszami projektu, przed rozpoczęciem ustawowej procedury opiniowania.

Po krótkim wstępie Michał Urbański główny projektant kierujący pracami nad audytem krajobrazowym zaprezentował przebieg prac nad projektem, w tym metodykę wyznaczania krajobrazów priorytetowych, sposób oceny i identyfikacji zagrożeń dla krajobrazów oraz strukturę dokumentu m.in. kart rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania krajobrazów priorytetowych. Na koniec przedstawił interaktywną mapę krajobrazów priorytetowych opracowaną przez zespół RBGP w celu zapewnienia szybkiego i łatwego dostępu do wyników projektu.

Mapa lokalizacji krajobrazów priorytetowych:

http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy…

Mapa pozwala na zapoznanie się z opracowaną dla każdego krajobrazu priorytetowego kartą charakterystyki i oceny krajobrazu, oceną zagrożeń, kartą rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania krajobrazów oraz opisem lokalnych form architektonicznych (jeśli występują w krajobrazie). Zawiera również bogatą galerię zdjęć krajobrazów.

Po zakończeniu prezentacji podjęto dyskusję na temat zagrożeń i rekomendacji dla krajobrazów priorytetowych. Istotną kwestią, która została poruszona w dyskusji były zapisy odnoszące się do sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, w szczególności w odniesieniu do siedlisk łęgowych w Dolinie Regi, wątpliwości budziły tutaj zapisy ograniczające rębnie zupełne, zagadnienia odnoszące się do zakazów zalesiania terenów otwartych w strukturze przestrzennej lasu i wprowadzania zabudowy. Jak zauważył Pan Aleksander Smoliga z ramienia RDLP w Szczecinie niektóre z siedlisk leśnych wymagają przeprowadzenia rębni zupełnych wynikających z potrzeby przebudowy drzewostanu lub złego stanu sanitarnego drzew np. w wyniku gradacji szkodnika. W takim przypadku zapisy rekomendacji nie kolidują z zapisami planów zadań ochronnych Natura 2000 lub Instrukcji ochrony lasu w kwestiach zachowania bezpieczeństwa i ochrony drzew przed szkodnikami, które to w pierwszej kolejności decydują o sposobie użytkowania poszczególnych siedlisk leśnych, nie mniej jednak zapisy rekomendacji wytyczają pożądany kierunek działań, mający na celu zapewnienie jak największego stopnia ochrony drzewostanu przed niekorzystnymi zmianami gospodarczymi i społecznymi. Przedstawiciele nadleśnictw zgodnie stwierdzili, iż takim nieuniknionym procesem, który w wyniku zmian klimatycznych będzie występował coraz częściej, są rozprzestrzeniające się na coraz większą skalę choroby drzew i gradacje szkodników, w tym kornika drukarza i jemioły, natomiast poza środowiskiem leśnym taką rośliną inwazyjna jest barszcz sosnowskiego, który stanowi stosunkowo duży problem w gminie Osina i Nowogard. Przedstawiciele nadleśnictw odnosili się także, do kluczowego zagadnienia jakim jest potrzeba retencjonowania wody w lasach i na gruntach rolnych oraz jak brak świadomości w tym zakresie wpływa niekorzystnie na krajobraz, w szczególności niski poziom wody w rowach melioracyjnych w okresie letnim skutkuje m.in. zubożeniem siedlisk roślin łąkowych. Rozwiązaniem mogłyby być tutaj system łapania wody zastawkami. Pojawiły się również obawy odnośnie możliwości zalesiania przez Lasy Państwowe gruntów rolnych gorszej jakości w ramach podejmowanego przez Lasy Państwowe zadania zwiększania lesistości, w tym przypadku zapisy audytu nie stanowią przeszkody.

Na zakończenie dyskusji pozytywnie oceniono zapisy rekomendacji oraz potwierdzono, iż ochrona krajobrazu przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka oraz zmian klimatycznych wymaga podjęcia natychmiastowych i pogłębionych działań a inspiracją do zmian mogą stać się dla nas piękne i harmonijne krajobrazy w Niemczech i Austrii.

Podsumowując spotkanie Dyrektor Leszek Jastrzębski zachęcił wszystkich do śledzenia prac nad audytem, zgłaszania uwag do projektu i uczestnictwa w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych, podkreślając jednocześnie jak ważną rolę odgrywa zainteresowanie i włączenie się wszystkich interesariuszy w ochronę krajobrazu i tym samym rozwój projektu.

Załącznik:

Plakat informacyjny