Scroll to top

RPTWZ 2030

Czym jest Regionalny Plan Transportowy?

Podmiot koordynujący:
Wydział Infrastruktury
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego

Tematyka projektu:
Transport, rozwój regionalny,
gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
grudzień 2020 – grudzień 2023

Kontakt po stronie RBGPWZ:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

Cele projektu:

„Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” ma służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, obejmujących transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny.

Podstawowym wskazaniem dla konieczności opracowania Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Zachodniopomorskiego jest realizacja podstawowego Celu Polityki 3 Lepiej połączona Europa (transport) w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Jednocześnie RPT będzie stanowić wizję rozwoju zarówno infrastruktury transportowej regionu do roku 2030 jak i określi szersze cele skutecznego wdrażania polityki transportowej obejmujące m.in. zagadnienia transportu publicznego, problematykę zrównoważonej mobilności, kwestie zarządzania danymi transportowymi, politykę edukacyjną czy optymalizację procesów skutecznego zarządzania politykami transportowymi w województwie. W Planie zostanie uwzględniona również problematyka transportu towarowego i zagadnienia rozwoju transportu intermodalnego. Szczególna uwaga skupi się również na ocenie kosztów utrzymania istniejącej i planowanej infrastruktury oraz jej wpływu na politykę środowiskową.

Regionalny Plan Transportowy określi wymagania i cele służące jak najlepszemu sprostaniu wyzwaniom jakie stawiają rosnące potrzeby mobilności zarówno mieszkańców regionu jak i odwiedzających go turystów czy inwestujących podmiotów gospodarczych.

Dodatkowo realizując założenia Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oraz przyjętej misji: „Pomorze Zachodnie – lider niebieskiego i zielonego wzrostu zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańców” szczególna uwaga przy opracowaniu Planu poświęcona zostanie „zielonym” rozwiązaniom transportowym, polityce ograniczenia emisji oraz transformacji energetycznej w transporcie.

Dokument nie będzie miał jedynie roli dokumentu implementacyjnego dla nowej perspektywy finansowej. W założeniu, holistyczne i wielopłaszczyznowe podejście, pozwoli na opracowanie szerokiego spektrum działań inwestycyjnych które mogą zostać powiązanie z innymi mechanizmami finansowania (w tym realizowanych poprzez programy krajowe). Ustalona priorytetyzacja inwestycji poprzedzona ich rzetelną oceną pozwoli na ich sprawniejszą selekcję i szybsze zgłaszanie poprzez wnioski aplikacyjne do poszczególnych programów.

Ważną rzeczą jest aktywne włączenie interesariuszy na każdym z etapów powstawiania Regionalnego Planu Transportowego. Do współpracy nad realizacją RPT należy zaprosić zarówno instytucje regionalne zainteresowane polepszaniem powiązań wewnętrznych województwa jak i podmioty spoza regionu konieczne do włączenia ze względu na koordynację i ciągłość inwestycji i projektów transgranicznych.

Rzeczą wyróżniająca RPT od innych dokumentów i strategii jest jego formuła dokumentu aktywnego. Według założeń RPT powinien podlegać możliwie częstej ocenie i aktualizacji czemu ma służyć opracowanie systemu dedykowanego regionalnego monitoringu. Zbudowany system monitoringu powinien zostać umieszczony trwale w strukturze administracyjnej szczebla regionalnego.

Zgodnie z wymogami formalnymi Regionalny Plan Transportowy powinien być przyjęty zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199 poz. 1227 ze zm.) i poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Terminologia

„Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” nie jest dokumentem tożsamym z „Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego”.

Termin „Regionalny Plan Transportowy”, mimo definicji w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym jako plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego tworzony na szczeblu regionalnym, coraz częściej jest stosowany właśnie w rozumieniu szeroko pojętego planu inwestycyjnego i realizacyjnego (w takim kontekście odnoszą się do niego liczne dokumenty szczebla unijnego oraz wytyczne ministerialne stąd dla spójności terminologii stosowanej przy współpracy z podmiotami szczebla krajowego i unijnego pozostano przy tej nazwie.

Zespół:

W celu opracowania RPTWZ 2030 w grudniu 2020 został powołany Zespół interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  Koordynatorem prac jest Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.