Scroll to top

Inauguracja projektu URMA

28 marca w Hamburgu miała miejsce oficjalna inauguracja projektu URMA – „Miejsko-wiejskie partnerstwa w obszarach metropolitalnych”. Projekt realizowany jest w ramach programu INTERREG IVC. Głównym jego celem jest rozwój partnerstwa miejsko – wiejskiego jako narzędzia wzmocnienia potencjału innowacji w europejskich obszarach metropolitalnych.

Wśród celów projektu URMA są m.in. rozwinięcie modeli partnerstwa dla miast i obszarów wiejskich, uzyskanie lepszej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w rozwijaniu i wdrażaniu wspólnych inicjatyw miejskich/wiejskich, zapewnienie zintegrowanego podejścia czy promowanie terytorialnego zarządzania wielopoziomowego.

Powyższe modele mogłyby zostać użyte podczas następnego okresu programowania po 2013 r. w projektach współfinansowanych przez UE i dotyczących rozwoju miejskiego/wiejskiego, a także służyć jako narzędzia w budowaniu mostu pomiędzy polityką regionalną i polityką rozwoju obszarów wiejskich.

Województwo Zachodniopomorskie, reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jest partnerem inicjatywy oraz koordynatorem komponentu C3. Oprócz sformułowanych w aplikacji zadań realizowanych wspólnie z pozostałymi partnerami, w ramach URMY powstaną także podprojekty, dotyczące bezpośrednio województwa m.in. w zakresie wypracowania modeli współpracy miejsko-wiejskiej w Transgranicznym Obszarze Metropolitalnym Szczecina. Zaproponowane zostaną także narzędzia służące zminimalizowaniu negatywnych skutków suburbanizacji. Ponadto podkreślany będzie aspekt transgranicznej współpracy w regionie.

Załącznik:

Ulotka projektu URMA