Scroll to top

INICJATYWY

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie angażuje się w szereg inicjatyw związanych z budowaniem sieci współpracy, zarówno na szczeblu regionalnym jak i międzynarodowym. Aktywnie działa na rzecz rozwoju projektu polsko-niemieckiego Transgranicznego Regionu Obszaru Metropolitalnego Szczecina (TRMS), wspiera ideę Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko niemieckiego obszaru powiązań (Wizja 2030) oraz reprezentuje Województw Zachodniopomorskie w Europejskiej Sieci Regionów i Obszarów Metropolitalnych (METREX).

Ponadto RBGPWZ jest organizatorem licznych konferencji i warsztatów poświęconych tematyce planowania przestrzennego i rozwoju na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Inicjatywy te mają na celu wspieranie wymiany informacji naukowych oraz wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk, a także zachęcanie do zacieśniania współpracy transgranicznej, międzysamorządowej i międzysektorowej.

Realizacja tego typu inicjatyw służy min. kształtowaniu wspólnych kierunków rozwoju regionu oraz wzmacnianiu jego konkurencyjności zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej, poprzez wzrost spójności przestrzennej obszaru oraz wzmacnianie jego powiązań społeczno-gospodarczych. Niejednokrotnie efektem finalnym są opracowania podsumowujące uzgodnione cele i priorytety działań oraz instrumenty ich realizacji.

TRMS
Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Koncepcja Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oparta jest o zdiagnozowany, stały wzrost wpływu oddziaływania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego nie tylko na otaczające go gminy leżące po polskiej stornie granicy, ale również na obszar transgranicznych gmin niemieckich. Proces ten wciąż narasta, zarówno poprzez procesy gwałtownej migracji jak i poprzez wzrost szeregu powiązań funkcjonalnych i przestrzennych. Tendencja ta, może wpłynąć w nieodległej perspektywie do powstanie na tym obszarze regionu metropolitalnego.

Wizja 2030
Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Koncepcja Przyszłości 2030 jest wspólną wizją planistyczno-przestrzenną, określającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej w roku 2030. Dokument opracowany został przez Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej, na podstawie polskiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz niemieckiej wizji rozwoju przestrzennego. Uwzględniono także dokumenty strategiczne sporządzone na poziomie województw, landów oraz Unii Europejskiej.

METREX
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych

Celem organizacji jest wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń w sprawach metropolitalnych, skupionych na planowaniu przestrzennym i zrównoważonym rozwoju. Obecnie sieć zrzesza przedstawicieli ponad 40 głównych obszarów metropolitalnych z całej Europy. METREX organizuje konferencje, działa w ramach grup eksperckich oraz wspiera projekty związane z obszarami metropolitalnymi. Reprezentantem Województwa Zachodniopomorskiego w sieci METREX jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Konkursy

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie aktywnie uczestniczy w konkursach związanych z polityką przestrzenną zarówno na szczeblu regionalnym jak ponadregionalnym.

Ponadto RBGPWZ odpowiedzialne jest za organizację i prowadzenie dwóch konkursów pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego: na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” oraz na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”.

Konferencje, warsztaty i seminaria

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jest organizatorem licznych konferencji i warsztatów poświęconych tematyce planowania przestrzennego i rozwoju na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Inicjatywy te mają na celu wspieranie wymiany informacji naukowych oraz wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk, a także zachęcanie do zacieśniania współpracy transgranicznej, międzysamorządowej i międzysektorowej.

Catching-Up Regions

W III edycji inicjatywy Catching-Up Regions, organizowanej przez Komisję Europejską przy współpracy z Bankiem Światowym i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, udział bierze Województwo Zachodniopomorskie. W ramach prowadzonych działań zespół ekspertów Banku Światowego zajmuje się zagadnieniem wykluczenia transportowego w województwie zachodniopomorskim w powiecie kamieńskim oraz Centralnej Strefie Funkcjonalnej (w skład której wchodzą powiaty: świdwiński, drawski i łobeski), badając zapotrzebowanie mieszkańców gmin na transport publiczny oraz opracowując rozwiązania oparte o systemy transportu elastycznego.

MOBILIADA

Gra planszowa “MOBILIADA, czyli rodzina Mobilków w podróży” powstała jako jedna z inicjatyw przyjętego w roku 2018 Regionalnego Planu Działań projektu „LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”. Podstawą do jej opracowania był jeden z wniosków z projektu, mówiący o niewielkiej świadomości społecznej zagadnień związanych ze zrównoważonym transportem czy mobilnością.