Scroll to top

Spotkanie w ramach IPPON, 16 października 2012 r. Wrocław

W dniu 16 października 2012 roku odbyły się we Wrocławiu warsztaty w ramach prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON). W spotkaniu uczestniczyli, oprócz zespołu zaangażowanego w realizację Studium, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie oraz przedstawiciele regionalnych biur planowania przestrzennego, gdyż przedmiotem spotkania było nie tylko zapoznanie uczestników ze Studium, ale także dyskusja nad pozycją tego typu opracowań w świetle zapisów aktualnej KPZK 2030.

W pierwszej części spotkania warsztatowego omawiane zagadnienia koncentrowały się na aktualnych wydarzeniach związanych z IPPON, zaś w drugim bloku na relacjach pomiędzy Studium a Założeniami dla Polski Zachodniej. Na koniec poruszono problematykę roli dokumentów transgranicznych w realizowaniu polityki przestrzennej kraju. Oficjalne spotkanie poprzedzone zostało zamkniętą naradą członków Grupy Roboczej.

Załącznik:

Ramowy program warsztatów