Scroll to top

Warsztaty tematyczne projektu TRMS, 16 października 2013 r.
w Świnoujściu

Tym razem warsztaty prowadzone w ramach projektu TRMS z udziałem polskich i niemieckich partnerów projektu, odbyły się w sali konferencyjnej w Amfiteatrze Miejskim Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu. Warsztaty dotyczyły dwóch tematów „Położenie Szczecina nad wodą” oraz „Funkcje miast i gmin – struktura funkcjonalno-przestrzenna TRMS”.

W ramach prezentacji wstępnej przedstawiono wyniki warsztatów, które odbyły się w dniu 12 września 2013 r. w Poczdamie. Następnie otworzono dwie dyskusje dotyczące bloków tematycznych.

W bloku tematycznym „Funkcje miast i gmin – struktura funkcjonalno-przestrzenna TRMS” dyskutowano m.in. o głównych koncepcjach tematu, zdefiniowaniu struktury hierarchicznej miast, określeniu roli Szczecina czy sformułowaniu priorytetów rozwoju.

Po polskiej i po niemieckiej stronie obszaru występują problemy z dostępnością do dużych miast, które są przyczyną odpływu ludności. Ważne jest wspieranie policentrycznej struktury sieci osadniczej w tym regionie. Po stronie niemieckiej hierarchia miast jest nie do końca zgodna z wymogami; miasto Neubrandenburg, będące centrum nadrzędnym na obszarze Meklemburgii – Pomorza Przedniego nie byłoby centrum nadrzędnym, gdyby je porównać z resztą kraju. Współpraca ze Szczecinem jest ważna, gdyż pomoże utrzymać dostępność usług na dużym obszarze. W czasie dyskusji stwierdzono, że może niepotrzebne jest poszukiwanie wspólnej hierarchii dla miast regionu i zaproponowano, żeby na mapie z istniejącymi miastami nanieść powiązania w różnych dziedzinach (np. naukowe). W dalszej dyskusji wielokrotnie podkreślona została waga komunikacji i dostępności miast regionu. Jest to jeden z czynników decydujących o atrakcyjności danego miasta jako miejsca do osiedlania się.

W bloku tematycznym „Położenie Szczecina nad wodą” zastanawiano się nad koncepcjami i planami rozwoju obszarów nadwodnych czy kierunków działań transgranicznych.

Położenie nad wodą i jego maksymalne wykorzystanie stanowi bardzo ważne zagadnienie na obszarze TRMSZ. Można je rozpatrywać w wielu różnych aspektach: gospodarczym (gospodarka morska), turystycznym, transportowym. Szczecin i Świnoujście mają w swoich granicach wiele terenów inwestycyjnych, związanych z działalnością portową. Ważnym zagadnieniem, szczególnie dla Szczecina, jest rewitalizacja terenów portowych oraz terenów znajdujących się na obszarze Międzyodrza. Już podjęto działania, związane z zagospodarowaniem wysp (Lastadia Office). W Szczecinie istnieje wiele planów związanych ze zwróceniem miasta ku rzece. Istotnym elementem rozwoju obszarów nadwodnych jest wspieranie rozwoju turystyki wodnej (Szlak Berlin- Szczecin- Bałtyk). Ważną kwestią przy zagadnieniach związanych z gospodarką morską jest dostęp do portów. Położenie nad wodą stawia również wyzwania, związane z ochroną przyrody i ochroną przeciwpowodziową.

Końcowym elementem spotkania było omówienie dalszego harmonogramu prac oraz założeń dla zbliżającego się spotkania w Neubrandenburgu.