Scroll to top

Spotkanie konsultacyjne Studium morskiego Bałtyku w dniu
15 lipca 2014 r. w Gdyni

Spotkanie w Gdyni poświęcone było zaprezentowaniu stanu prac nad Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich oraz zebraniu uwag i komentarzy od interesariuszy. Studium opracowywane jest przez Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich. RBGPWZ bierze udział w pracach nad studium w ramach przygotowywanej ekspertyzy na podstawie umowy z Instytutem Morskim w Gdańsku.

W trakcie pierwszej części przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni zaprezentowali zagadnienie planowania przestrzennego na morzu, podstawy prawne oraz proces przystąpienia do opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z planowanym harmonogramem. Planowany termin zakończenia prac nad studium (etap I prac) to grudzień 2014 r. Etap II – opracowanie projektu planu strategicznego – początek 2015 r. do połowy 2016 r. Etap III – przeprowadzenie konsultacji transgranicznych – od połowy 2016 r. do połowy 2017 r.

Podczas spotkania dyskutowano o analizie dokumentów planistycznych, którą dla obszarów województwa zachodniopomorskiego wykonuje w ramach zlecenia Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Dla obszaru województwa pomorskiego analizy są opracowywane przez Biuro Pomorskiego Planowania Regionalnego w Słupsku. W opisie analizy dla poziomu regionalnego i lokalnego posłużono się zaproponowanym przez RBGPWZ konspektem.

Do projektu planu zgłoszono do tej pory blisko 75 wniosków, w tym 14 wniosków od gmin. Wnioski nadmorskich gmin z Pomorza Zachodniego dotyczą głównie turystyki i w mniejszym stopniu portów i inwestycji. Gminy pomorskie skupiają się na transporcie morskim, portach, rybołówstwie i w mniejszym stopniu turystyce.

Załączniki:

Prezentacja: Planowanie przestrzenne polskich obszarów morskich – Andrzej Cieślak, Agnieszka Mostowiec – Urząd Morski w Gdyni

 

Prezentacja: Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich – Magdalena Matczak, Juliusz Gajewski, Monika Michałek, Jacek Zaucha – Instytut Morski w Gdańsku