Scroll to top

Drugie spotkanie konsultacyjne w dniu 25 listopada 2014 r. w Gdyni

Kolejne spotkanie konsultacyjne poświęcone było zaprezentowaniu stanu zaawansowania prac Studium oraz zebraniu dalszych uwag i komentarzy od interesariuszy projektu.

W połowie 2015 r. planowany jest przetarg europejski na sporządzenie planu. W trakcie procesu prac nad planem odbędą się cztery otwarte spotkania konsultacyjne oraz mniejsze spotkania w grupach. Wspomniana została także Dyrektywa UE ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich, do której urzędy morskie muszą się dostosować, głównie poprzez współpracę transgraniczną i zapewnienie współdziałania krajów w procesie planistycznym.

Następnie zespół Instytutu Morskiego w Gdańsku przedstawił dotychczasowe efekty prac nad studium do planu. Dokument powinien być gotowy do 7 grudnia br. Następnie omówiono cel spotkania, którym było zweryfikowanie poprawności uwarunkowań i dyskusja nad potencjalnymi konfliktami. Podkreślono cenny wkład planistów z regionalnych biur planistycznych w analizy części przybrzeżnej. Omówione zostały poszczególne elementy studium: oceanografia i geologia, środowisko przyrodnicze, strefa brzegowa, żegluga i porty, rybołówstwo oraz inne sposoby czerpania pożytków z przestrzeni morskiej.

Drugim elementem spotkania były konflikty pomiędzy różnymi sposobami użytkowania przestrzeni morskiej, jak np. rybołówstwo i farmy wiatrowe. Rozmowy o konfliktach odbyły się w podziale na trzy grupy tematyczne oraz dyskusję plenarną. Największe wątpliwości budziły potencjalne konflikty powodowane przez lokalizację farm wiatrowych, wiele głosów było podnoszonych przez rybaków. Wspomniano, że oprócz tzw. „planu strategicznego”, obejmującego wody morskie wzdłuż całego polskiego wybrzeża, ma powstać ok. 30 planów szczegółowych m.in. dla Zatoki Pomorskiej, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego.

Przyjęcie Studium planowane jest na styczeń 2015 r.