Scroll to top

V spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE,
7 czerwca 2017 r. w Dziwnowie

V spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było kolejnym, które odbyło się w formule warsztatowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin Wolin, Dziwnów, Międzyzdroje i Kamień Pomorski oraz reprezentanci firmy PKS Kamień Pomorski. Celem spotkania było przedstawienie propozycji możliwych działań na obszarze gmin priorytetowych w kontekście wykorzystania systemów transportu elastycznego oraz wskazanie zasadniczych kierunków, na których powinny koncentrować się kolejne etapy współpracy w ramach projektu.

Spotkanie podzielono na dwie części: prezentacyjną i dyskusyjno-warsztatową. W części pierwszej zaprezentowano  przykładowe zadania priorytetowe (powołanie wspólnego koordynatora ds. transportu, transport skierowany do mieszkańców, sezonowy transport turystyczny typu Hop-on Hop-off) oraz możliwe zadania uzupełniające (wsparcie integracji transportu lokalnego z koleją, transport do wydarzeń – rozwiązanie systemowe, transport wodny, lokalne rozwiązania ostatniej mili – możliwości wprowadzenia transportu na żądanie), które w ramach Planu Działań mogłyby zostać wdrożone lub rozwijane w skali analizowanych gmin.

W części drugiej spotkania wspólnie omówiono i przeanalizowano możliwości zaimplementowania oraz funkcjonowania poszczególnych działań. Pozytywnie przyjęta została propozycja uruchomienia autobusu typu Hop-on Hop-off, który stałby się sezonowym produktem turystycznym, stymulującym lokalną gospodarkę oraz propagującym zrównoważoną mobilność. Ustalono również, iż najistotniejszą kwestią, będącą punktem wyjścia do dalszych działań jest powołanie wspólnego koordynatora do spraw transportu. Do kompetencji koordynatora należałaby min. analiza potrzeb transportowych mieszkańców, potoków pasażerskich oraz ruchu sezonowego, koordynacja istniejących usług transportowych, podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem systemów transportowych oraz reprezentowanie gmin na szczeblu ponadgminnym.

W celu sformalizowania współpracy pomiędzy gminami a Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie podjęto deklaracje ustalenia oficjalnego terminu podpisania listu intencyjnego.