Scroll to top

Prezentacja potencjału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim w kontekście planowania przestrzennego

Pragniemy poinformować, że jest już dostępny „Raport – Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim. Wyzwania dla polityki przestrzennej”, opracowany przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach projektu BEA-APP.

Celem opracowania jest określenie, w powiązaniu ze strategią rozwoju województwa oraz powiązanymi z nią regionalnymi politykami sektorowymi, rekomendacji dla kierunków dalszych działań w zakresie kształtowania polityki rozwoju i planowania, narzędzi wsparcia oraz realizacji inwestycji w zakresie wykorzystania OZE.

W dokumencie sformułowano propozycje wytycznych do polityki energetycznej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących planowania przestrzennego (część D Raportu – Rekomendacje), opracowane na podstawie identyfikacji i opisu najważniejszych uwarunkowań, w tym ograniczeń dla rozwoju inwestycji w zakresie OZE (część B Raportu) oraz opisu potencjału i stanu jego wykorzystania w województwie zachodniopomorskim (część C Raportu).

Raport w zakresie gospodarki przestrzennej został zaprezentowany 27 lutego 2019 r. na posiedzeniu Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Załączniki:

Prezentacja – Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim – wyzwania dla polityki przestrzennej

Raport – Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim – wyzwania dla polityki przestrzennej

Celem opracowania jest określenie, w powiązaniu m.in. ze strategią rozwoju województwa, rekomendacji dla kierunków dalszych działań w zakresie kształtowania polityki rozwoju i planowania, narzędzi wsparcia oraz realizacji inwestycji w zakresie wykorzystania OZE, w tym formułowania propozycji i wytycznych do polityki energetycznej województwa.

Karta charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego