Scroll to top

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na petycję RBGPWZ odnośnie uwzględnienia transportu na żądanie w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

W dniu 28 maja 2019 Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na petycję złożoną przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dotyczącą wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dotyczących uwzględnienia w zapisach ustawy jednoznacznych regulacji dotyczących elastycznych systemów transportowych szczególnie w zakresie publicznych systemów transportu „na żądanie”.

System transportu „na żądanie” określany również jako transport „na życzenie” czy jako transport DRT (demand responsive transport) jest usługą transportu publicznego, która jest uruchamiana dopiero po wcześniejszym wywołaniu (zgłoszeniu). Użytkownik zgłasza potrzebę przejazdu na danej trasie z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwala operatorowi na zoptymalizowanie trasy przejazdu, czy grupowanie przewozów. Minimalizuje to tym samym, istniejący w wypadku systemów regularnych, problem pustych przewozów oraz znacząco redukuje koszty obsługi transportowej (zmniejszenie obciążenia finansowego dla organizatorów transportu).

Obecne zapisy legislacyjne dotyczące publicznego transportu zbiorowego oraz idące za nimi programy i modele finansowania w znacznej mierze odnoszą się do organizacji obsługi transportowej obszarów miejskich oraz aglomeracyjnych w ramach, których systemy transportu regularnego są kluczowe do obsługi dużych potoków pasażerskich. Istnieje natomiast zauważalny brak systemów, zapisów oraz form transportu dedykowanych obszarom wiejskim czy peryferyjnym.

W odpowiedzi do petycji, Ministerstwo Infrastruktury odniosło się negatywnie do objęcia systemów transportu „na żądanie” definicją „publicznego transportu zbiorowego” powołując się na ewentualne trudności dla pasażerów w zakresie rozróżnienia charakteru usług oferowanych przez przewoźników autobusowych oraz zaawansowany etap prac legislacyjnych nad projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wskazano jednocześnie, że w obecnych uwarunkowaniach legislacyjnych najbliższą formułą dla transportu „na żądanie” byłaby formuła transportu okazjonalnego. Taką formułę należałoby poddać bardziej szczegółowej analizie.

Złożenie petycji było jedną z inicjatyw w ramach realizowanego obecnie Planu Działań projektu LAST MILE (Działanie 3A – Działania na rzecz uwzględnienia elastycznych systemów transportowych w prawodawstwie krajowym). Działanie 3A skierowane jest na poziom krajowy i dotyczy konieczności uporządkowania i uzupełnienia zapisów legislacyjnych, w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Pozwoliłoby to na jednoznaczne zdefiniowanie systemów elastycznych (szczególnie systemów transportu na żądanie) w polskim prawodawstwie oraz na określenie ich roli w procesie budowania systemów transportu publicznego.

Pełen tekst petycji oraz odpowiedzi ze strony Ministerstwa Infrastruktury znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

Załączniki:

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji – Ministerstwo Infrastruktury

Petycja RBGPWZ w przedmiocie zmiany przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.