Scroll to top

III Międzynarodowe Forum Energetyka, Transport i Środowisko

III Międzynarodowe Forum Energetyka, Transport i Środowisko

W dniach 4-5 w czerwca 2019 r. przedstawiciele RBGPWZ w Szczecinie wzięli udział w odbywającym się w Krakowie III Międzynarodowym Forum Energetyka, Transport i Środowisko.

Konferencja składała się z dwóch części tematycznych: Elektromobilność – rewolucja czy konieczność. Alternatywy dla pojazdów spalinowych oraz Efektywność energetyczna szansą dla polskich gmin i przedsiębiorstw.

W części pierwszej omówiono m.in. zagadnienia związane z carsheringiem, zaawansowaniem technologicznym pojazdów elektrycznych a także doświadczenia w wykorzystaniu pojazdów elektrycznych w ramach komunikacji miejskiej. Ponadto zaprezentowano ideę elektromobilnych szlaków turystycznych łączących wykorzystanie lokalnego potencjału turystycznego z możliwością uzupełniającego ładowania samochodów elektrycznych.

Organizatorem drugiej konferencji tematycznej – Efektywność energetyczna szansą dla polskich gmin i przedsiębiorstw była Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Konferencja koncentrowała się na kierunkach oraz możliwościach finansowania powiatowych systemów ciepłowniczych oraz zagadnieniach związanych z optymalizacją zużycia i zarządzaniem energią w budynkach. W ramach tego bloku tematycznego odbyły się także warsztaty dotyczące rozwiązywania problemu zanieczyszczonego powietrza w gminach oraz zdiagnozowanych problemów w systemie białych certyfikatów. W spotkaniu warsztatowym uczestniczyli producenci energii elektrycznej, przedstawiciele jednostek samorządowych szczebla lokalnego oraz regionalnego a także pracownicy jednostek naukowych.

W dniu 4 czerwca w godzinach wieczornych odbyła się uroczysta Gala 25lecia Krajowej Agencji Poszanowania Energii. KAPE powstało w 1994 roku decyzją sejmu RP, obecnie głównym celem jej działalności jest wspieranie działań efektywnych energetycznie i wpisujących się w założenia  rozwoju  zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze przemysłu, budownictwa i odnawialnych źródeł energii. Ponadto KAPE realizuje swoje zadania poprzez doradztwo i usługi z zakresu projektowania i wdrażania rozwiązań efektywnych energetycznie dla dużych i małych przedsiębiorstw, a także dla instytucji publicznych. Podczas uroczystości wręczono nagrody za działania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej. Wśród nagrodzonych były międzynarodowe i krajowe przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie bierze aktywny udział w monitorowaniu stanu i trendów związanych zarówno z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem OZE jak i elektromobilnością. Pozyskane informacje są wykorzystywane przy pracach nad aktualizacją Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, a także przy realizacji bieżących raportów związanych z potencjałem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz przy aktualizacji karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego.

Załącznik:

Karta charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła