Scroll to top

Prezentacja założeń projektu Model monitoringu w Regionie Metropolitalnym Szczecina

Podczas warsztatów ESPON w Szczecinie poświęconych wdrażaniu Wizji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie Leszek Jastrzębski przedstawił założenia projektu „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. W prezentacji udział wzięli także przedstawiciele pozostałych partnerów uczestniczących w opracowaniu koncepcji projektu – Wspólny Wydział Planowania Berlina i Brandenburgii, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraj Związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Gmina Miasto Szczecin.

Projekt został złożony w konkursie programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w maju tego roku i w przypadku przyznania dofinansowania będzie realizowany w latach 2020-2021. Jednym z długofalowych celów projektu jest nadanie Szczecińskiemu Obszarowi Metropolitalnemu roli obszaru o faktycznym transgranicznym charakterze, pozyskanie spójnych i aktualnych danych na temat trendów i przepływów zachodzących na tym obszarze, usprawnienie zarzą­dzania rozwojem w obszarach przygranicznych oraz w konsekwencji pełniejsze wykorzystanie specyficznych potencjałów i związków przestrzennych.

Prezentacja jego założeń podczas warsztatów Sieci Obserwacyjnej ESPON miała na celu pokazanie, że założenia projektu ściśle wpisują się w obszar tzw. miękkich narzędzi zarządzania na obszarach, gdzie występują różnice administracyjne i prawne. Wielu z ekspertów podczas warsztatów ESPON podkreślało konieczność utworzenia sprawnego monitoringu wynikającego z potrzeby dopasowania polityk publicznych do realnych potrzeb terytorialnych oraz konieczności wdrożenia nowych rozwiązań systemowych wspierających rozproszone i niewykorzystanie potencjały. Ponadto Rozwój Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina został ustanowiony jako jeden z celów Wizji Przyszłości 2030 (Kierunek: „Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej”).

Załącznik:

Prezentacja Model TRMS – ESPON