Scroll to top

Trendy w planowaniu przestrzennym – prezentacja w ramach konferencji „Integracja zarządzania w miejskich obszarach funkcjonalnych”, 26-27 czerwca 2019 r. w Szczecinie

Trendy w planowaniu przestrzennym – prezentacja w ramach konferencji „Integracja zarządzania w miejskich obszarach funkcjonalnych”, 26-27 czerwca 2019 r. w Szczecinie

W dniach 26-27 czerwca 2019 r. odbyła się w Szczecinie konferencja pt.: „Integracja zarządzania w miejskich obszarach funkcjonalnych” zorganizowana przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Główną ideą wydarzenia było umożliwienie uczestnikom konferencji wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z realizacją polityki przestrzennej w obszarach funkcjonalnych. Dużo uwagi zostało poświęcone zarządzaniu obszarami miejskimi ze szczególnym uwzględnieniem energochłonności rozproszonej zabudowy, niskiej emisji oraz mobilności miejskiej.

W pierwszym dniu konferencji Leszek Jastrzębski – Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (RBGPWZ) – omówił na wybranych przykładach europejskich miast i obszarów metropolitalnych, trendy dominujące w kształtowaniu polityki przestrzennej. Prezentacja została oparta na doświadczeniach jakie mamy okazję pozyskiwać, będąc aktywnym członkiem stowarzyszenia METREX (Europejskiej Sieci Regionów i Obszarów Metropolitalnych). RBGPWZ reprezentuje Pomorze Zachodnie na forum tej organizacji. Przykłady zaprezentowane w Szczecinie podkreślają m.in.: wagę budowania tożsamości miasta, znaczenia trwałego zintegrowanego rozwoju miejskiego, w tym dostępności i przystępności transportu publicznego, budowania strategii opartych na danych czy też tworzenia wizji rozwoju jako podstawy dla innych strategicznych dokumentów.

Dr Maciej Zathey (Dyrektor IRT we Wrocławiu) podzielił się doświadczeniami z województwa dolnośląskiego nt. zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych szczególnie w aspekcie przeciwdziałania niskiej emisji oraz rozlewania się miast. Główne przesłanie z prezentacji wskazuje na potrzebę racjonalnego podejścia do planowania przestrzennego, ograniczenie rozprzestrzeniania się zabudowy i podejście „komplementarne”, czego przeciwieństwem paradoksalnie jest np. realizacja ekologicznych i inteligentnych struktur osiedlowych zlokalizowanych poza strukturą urbanistyczną miasta, nie związanych funkcjonalnie z obszarem miejskim, bez uwzględnienia dostępu do sieci ciepłowniczej, transportu publicznego, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej itp. Takie rozwiązania, pozornie „ekologiczne”, w rzeczywistości wpływają negatywnie na całe obszary funkcjonalne, generując zanieczyszczenie środowiska (indywidualne źródła energii, indywidualny transport). Problemy współczesnych aglomeracji powinny być rozwiązywane za pomocą instrumentów planowania przestrzennego, uwzględniających efektywność energetyczną w wymiarze funkcjonalnym, regionalnym i subregionalnym.

Polityka kształtowania obszarów funkcjonalnych bez odpowiednich, dedykowanych źródeł finansowania i możliwości programowania rozwoju byłaby utrudniona. Na temat wzmacniania obszarów funkcjonalnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie zachodniopomorskim mówił Marek Orszewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas konferencji poruszono również kwestie dotyczące monitoringu środowiska jako elementu zintegrowanego zarządzania obszarami funkcjonalnymi oraz Partnerskiej Inicjatywy Miast.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi dostępnymi na stronie http://zit-som.szczecin.pl/konferencja. Prezentacja RBGPWZ pt.: „Aktualne trendy w planowaniu przestrzennym – doświadczenia krajowe i zagraniczne” w załączeniu.

Załączniki:

Program konferencji

Prezentacja „Trendy w planowaniu przestrzennym – doświadczenia krajowe i zagraniczne”