Scroll to top

Zakończenie prac nad aplikacją projektu „MoRE - Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”

W ramach kontynuacji działań zainicjowanych podczas projektu „Koncepcja Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina”, kontynuowanych w ramach „BEA-APP-Bałtyckie Obszary Energii”, oraz zgodnie z rekomendacjami przyjętymi w raporcie pn. „Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim”, zespół RBGPWZ w Szczecinie  wraz z pozostałymi partnerami zakończył prace nad aplikacją do projektu „MoRE – Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”. Aplikacja odbywa się w ramach naboru do programu Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wnioskowany projekt będzie dotyczył zagadnień energetycznych i planistycznych w ujęciu transgranicznym z uwzględnieniem działań świadomościowych, wymagających współpracy szerokiego grona interesariuszy z Polski i Niemiec. Celem projektu jest intensyfikacja polsko-niemieckiej współpracy instytucjonalnej pn. „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”. Ponadto planowane działania będą zmierzać do zainicjowania przemian w obszarze energetyki i ekologii Wysp Uznam i Wolin, a ich docelowym, długoterminowym beneficjentem będą mieszkańcy wysp oraz terenów sąsiednich.

Innowacyjnym aspektem w projekcie jest sporządzenie analiz obecnego stanu na podstawie badań terenowych w wybranych lokalizacjach dotyczących:

  • energochłonności zabudowy na podstawie badań termowizyjnych,
  • rozpoznania zapotrzebowania na ładowarki elektryczne na potrzeby mieszkańców i odwiedzających,
  • jakości powietrza na podstawie wygenerowanych map zanieczyszczeń,
  • analizy wód wybrzeża oraz wód powierzchniowych określających ich potencjał energetyczny.

Uzupełnieniem badań terenowych będzie karta energetyczna wysp Wolin i Uznam, pełniąca rolę elementu monitoringu rozwoju energetycznego regionu, z możliwością dalszego jej rozwijania i aktualizacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej aplikacji, RBGPWZ w Szczecinie reprezentujące Województwo Zachodniopomorskie pełnić będzie rolę lidera konsorcjum projektowego, w skład którego wchodzić będą następujący partnerzy projektu z własnym wkładem finansowym:

  • Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (LP)
  • Zachodniopomorski Uniwersytetem Technologiczny (PP2),
  • Gmina Miasto Świnoujście (PP3),
  • Gmina Międzyzdroje (PP4),
  • Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego (PP5).

Projekt zakłada również udział partnerów stowarzyszonych, do których należeć będą: Uniwersytet Szczeciński, Gmina Wolin, Krajowa Agencja ds. Energii i Ochrony Klimatu – Pomorza Przedniego, Powiat Pomorze Przednie-Greifswald, Urząd ds. Gospodarki Przestrzennej i Planowania Pomorza Przedniego oraz Gmina Heringsdorf.

Okres trwania projektu to 24 miesiące, począwszy od lipca 2020 r.

Całkowity budżet projektu to 700 000 Euro