Scroll to top

Karta zawiera ogólną charakterystykę środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego na tle kraju i sąsiadujących województw, informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obszarów przyrodniczych prawnie chronionych, ich powierzchni, w tym w odniesieniu do pozostałych województw w kraju, a także ukazuje propozycje nowych terenów do objęcia ochroną. Ilustruje również warunki glebowe, zasoby wód powierzchniowych, podziemnych, obszarów leśnych oraz kopalin.