Scroll to top

„Model monitoringu w Regionie Metropolitalnym Szczecina” zatwierdzony do dofinansowania

Podczas 12. Posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska wybrano 9 projektów do dofinansowania w ramach IV Osi Priorytetowej „Współpraca transgraniczna”. Jednym z nich jest projekt pt.: „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”, którego liderem jest RBGPWZ. Jednocześnie zostało przyznane dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) dla projektu w maks. wysokości 417.546,06 EUR.

W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowane przez Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg V A w Löcknitz, którego celem było zapoznanie beneficjentów z zasadami właściwego przygotowania się do organizacji procesu realizacji projektu, jego przyszłościowego rozliczania i prowadzenia sprawozdawczości.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021. Jednym z długofalowych celów projektu jest nadanie Szczecińskiemu Obszarowi Metropolitalnemu roli obszaru o faktycznym transgranicznym charakterze, pozyskanie spójnych i aktualnych danych na temat trendów i przepływów zachodzących na tym obszarze, usprawnienie zarzą­dzania rozwojem w obszarach przygranicznych oraz w konsekwencji pełniejsze wykorzystanie specyficznych potencjałów i związków przestrzennych.

Partnerami projektu są przedstawiciele strony polskiej: RBGPWZ (lider projektu), Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Gmina Miasto Szczecin oraz strony niemieckiej: Wspólny Wydział Planowania Berlina i Brandenburgii, Kraj Związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz gmina Gartz.

Oczekiwanym rezultatem będzie również pogłębienie współpracy sieciowej oraz efektywniejsze wspólne wykorzystanie istniejących zasobów. Dzięki wdrożeniu cyklicznych transgranicznych konferencji prezentujących informacje o Regionie (wyniki monitoringu) zostaną wspólnie określone kierunki rozwoju oparte na zdiagnozowanych potrzebach, poprawi się wymiana informacji o podejmowanych działaniach  a zainteresowane pomioty uzyskają aktywne wsparcie.

Wszystkich zainteresowanych rozwojem Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina już teraz zapraszamy do aktywnego śledzenia wydarzeń związanych z projektem na naszej stronie internetowej.

Załączniki:

Prezentacja Model TRMS