Scroll to top

Mapa drogowa wdrażania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030

W dniu 13 grudnia we Wrocławiu Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego moderowało dyskusję z udziałem członków grupy roboczej Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Dyskusja miała na celu uzupełnienie mapy drogowej wdrażania Wizji 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań.  Pracę nad mapą drogową rozpoczęliśmy w Szczecinie w czerwcu podczas warsztatów ESPON (https://www.espon.eu/peer-learning-Szczecin). We Wrocławiu sfomułowaliśmy wspólnie plan działań na 2020 rok oraz konieczność realizacji tzw. „kamieni milowych”, które muszą zostać wdrożone w ciągu najbliższych 3-4 lat, aby zapewnić odpowiednią widoczność i rozpoznawalność Wizji 2030. Wśród zgłoszonych pomysłów pojawiła się koncepcja wdrożenia szybkich widocznych projektów (tzw. quick-win),  włączenie Wspólnej Koncepcji Przyszłości do programowania nowej perspektywy Interreg A, przeprowadzenie analizy twórców projektów flagowych nagrodzonych w ubiegłych edycjach konkursu https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/projekty-i-dzialalnosci/wyniki-konkursu/ oraz mapowanie instytucji w obszarze powiązań w celu lepszego zdiagnozowania struktur zarządczych i współpracy sieciowej. Dokumentacja tego procesu zostanie przedstawiona w broszurze przygotowywanej przez RBGP.

Załączniki:

Wizja 2030 – Okładka raport