Scroll to top

Aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła według stanu na koniec września 2019 r.

W ramach kontynuacji monitoringu odnawialnych źródeł energii opracowana została aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła według stanu na koniec września 2019 r.

Dokument zawiera zweryfikowane i zaktualizowane dane dotyczące lokalizacji instalacji produkujących energię z OZE, przygotowane w oparciu o analizę opublikowanych koncesji oraz rejestrów, a także po odbyciu konsultacji branżowych z Urzędem Regulacji Energetyki w Warszawie (2019 r.).

W drugiej edycji karty energetycznej wprowadzono nowe elementy takie jak podział na instalacje OZE posiadające koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej – „koncesjonowane” (o mocy powyżej 0,5 MW) oraz instalacje zawarte w Rejestrze wytwórców energii w małej instalacji – „MIOZE” (o mocy od 0,05 do 0,5 MW), prezentowane na zbiorczej mapie województwa.

Kolejnymi aspektami, wcześniej nieujętymi w niniejszej karcie, są zestawienie mocy MIOZE oraz koncesjonowanych instalacji OZE w podziale na gminy jak również informacja dotyczącą mocy przyłączonych mikroinstalacji elektrycznych w gminach.

Ponadto zaktualizowano dane dotyczące produkcji energii elektrycznej oraz ciepła sieciowego z OZE oraz ich udziału w ogólnym zużyciu energii dla województwa zachodniopomorskiego na tle kraju.

Opracowanie karty było możliwe dzięki wsparciu merytorycznemu oraz współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki, operatorami sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o. o. i Energa-Operator S.A. oraz Głównym Urzędem Statystycznym.

Załączniki:

Karta charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego – wrzesień 2019 r.