Scroll to top

Uchwała Zarządu województwa o dofinansowaniu Audytu Krajobrazowego w ramach RPO

Pragniemy poinformować, że w dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 748/20 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu „Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach działania 4.08 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem projektu Audytu jest m.in. inwentaryzacja oraz ochrona przyrody i krajobrazu kulturowego województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu zostaną wskazane szczególnie cenne krajobrazy oraz określone sposoby ich ochrony przed degradacją. Konieczność zapewnienia ochrony krajobrazu i właściwego nim zarządzania wynika z m.in. postanowień ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Zakończenie projektu przewidziane jest na marzec 2023.

Załącznik:

Uchwała Nr 748/20 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu „Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego”.