Scroll to top

Pierwsze spotkanie grupy sterującej projektu MoRE

W dniu 23 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy sterującej projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”.  W spotkaniu online udział wzięli przedstawiciele partnerów projektu a także partnerów stowarzyszonych. Liderzy poszczególnych komponentów zaprezentowali ramowy zakres prac nad poszczególnymi pakietami, a także harmonogram ich realizacji. Pakiet 1 „Portret energetyczny wysp Uznam i Wolin – Identyfikacja potencjału i potrzeb energetycznych regionu z uwzględnieniem OZE” zaprezentowała dr Karolina Kurtz-Orecka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Założenia pakietu 2 pn.: „Optymalizacja koszyka energetycznego wysp Uznam-Wolin poprzez działania pilotażowe oraz podnoszące świadomość energetyczną” omówiła Justyna Strzyżewska reprezentująca partnera wiodącego – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Pakiet 3 pn.: „Ujęcie zagadnień energetycznych w polskich i niemieckich dokumentach strategicznych i planistycznych” zaprezentował Martin Stein z Ministerstwa Energii, Infrastruktury i Digitalizacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Zadaniem Grupy sterującej projektu MoRE jest nadzór nad realizacją wskaźników produktów, bieżąca ewaluacja projektu, koordynacja ogólnego przebiegu i rozpowszechnianie wyników projektu na zewnątrz. Spotkania planowane są co kwartał.