Scroll to top

Spotkanie Europejskiej Sieci Monitoringu Obszarów Transgranicznych

W 2018 r. przedstawiciele szczebla krajowego i regionalnego odpowiedzialni za obserwację przestrzeni podpisali memorandum zobowiązując się do współpracy na rzecz poprawy sytuacji w zakresie monitoringu transgranicznego. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jest jednym z sygnatariuszy memorandum. W dniu 31 marca odbyło się kolejne spotkanie sieci w formule zdalnej.

Monitoring  terytorialny na poziomie transgranicznym ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia potencjału obszarów przygranicznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o wspieranie rozwoju gospodarczego, poprawę możliwości zatrudnienia, zwiększenie dostępu do usług, skuteczną politykę publiczną czy projekty współpracy w regionach przygranicznych można opracować tylko wtedy, gdy decydenci otrzymają szczegółowe, zharmonizowane i bieżące informacje z obu stron granicy, odzwierciedlające powiązania na całym terytorium.

Istniejące działania monitorujące są obecnie ograniczone statystyką publiczną: brak porównywalności, dostępności lub odpowiednich wskaźników to powszechne problemy obszarów transgranicznych, na które napotykają użytkownicy danych i decydenci. Poprawa sytuacji nie jest możliwa bez dalszej współpracy na poziomie europejskim. Harmonizację danych i zdefiniowanie wskaźników można osiągnąć dzięki poprawie komunikacji między dostawcami danych i ich użytkownikami. Wymaga to zintensyfikowanej wymiany międzysektorowej między zainteresowanymi stronami na poziomie regionalnym
i krajowym. W tym kontekście utworzenie sieci monitoringu transgranicznego okazało się konieczne, aby ustrukturyzować długoterminową współpracę i ułatwić komunikację między odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Celem jest poprawa monitorowania terytorialnego na obszarach transgranicznych, ułatwienie dostępu do danych i wspieranie rozwoju szczegółowych statystyk transgranicznych. Członkowie sieci spotykają się co roku, aby wymieniać się swoimi działaniami, aktywnie pracować nad określeniem i harmonizacją transgranicznych danych i wskaźników oraz przyczyniać się do rozpowszechniania ich wyników na poziomie krajowym i europejskim.
Cele Sieci to:

  1. Formułowanie potrzeb i usuwanie przeszkód: Członkowie sieci formułują wspólne potrzeby w celu określenia rozwiązań, usunięcia przeszkód prawnych i określenia konkretnych kroków w kierunku harmonizacji danych.
  2. Współpraca sieciowa aby wywrzeć wpływ i wspólnie nawiązywać kontakty z innymi inicjatywami i sieciami w celu koordynowania wysiłków na rzecz monitorowania transgranicznego na poziomie europejskim.
  3. Podnoszenie świadomości: członkowie przyczyniają się w swoich krajach i na szczeblu europejskim do podnoszenia świadomości w kwestii monitorowania transgranicznego.

Więcej na temat członków sieci, publikacje, cele i opracowania można znaleźć na stronie: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/research/specialist-articles/spatial-development/eu-council-presidency/network-crossborderdata/main.html