Scroll to top

Trzecie spotkanie grupy sterującej projektu MoRE

W dniu 20 kwietnia 2021 r. odbyło się trzecie spotkanie grupy sterującej projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”.  Kolejny raz spotkanie miało charakter zdalny.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wstępne wyniki dwóch przeprowadzonych badań terenowych prowadzonych w ramach identyfikacji potrzeb energetycznych wysp Uznam i Wolin.

Jako pierwsze zaprezentowane zostały wyniki badań termowizyjnych przeprowadzone z perspektywy głównych ciągów komunikacyjnych, bez wejścia na prywatne posesje mieszkańców. Badania termowizyjne z uwagi na charakter i rozległość obszaru projektu zostały przeprowadzone we wcześniej wytypowanych miejscowościach, z uwzględnieniem symetrycznego doboru lokalizacji po stronie polskiej i niemieckiej wg wielkości, funkcji i charakteru danej miejscowości. Do wytypowanych miejscowości należały Międyzdroje, Wolin, Kodrąb, Warnowo, Ładzin, Domysłów oraz Chynowo po stronie polskiej, a także Ahlbeck, Heringsdorf, Usedom, Molschow, Mellenthin, Reetzow i Ulrichshorst po stronie niemieckiej. Zdjęcia termowizyjne pozwoliły min. zdiagnozować istotne elementy obudowy budynków związane z utratą ciepła. W ramach badania wykonano około 2300 termogramów, które są obecnie poddawane wnikliwej analizie przez zespół partnerów projektu z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecnie.

W następnej kolejności zaprezentowano wstępne wyniki badań jakości powietrza. W ramach badania wykonanego za pomocą przenośnego analizatora gazów dokonano analizy zmienności emisji poszczególnych zanieczyszczeń. Badania odbyły się podczas przejazdu samochodem w granicach obszaru objętego projektem w obu krajach. Ostatecznie zebrano około 30 000 „rekordów” stanu powietrza, który jest obecnie weryfikowany pod kątem jakości próbek oraz zgromadzonych danych. Wynikiem działania będą min. mapy przedstawiające rozkład stężenia zanieczyszczeń na obszarze obu wysp.

Ostatni pakiet badań terenowych związany z badaniem jakości wód powierzchniowych i możliwością ich energetycznego wykorzystania, z uwagi na dostępność terenów oraz charakter badań, zostanie przeprowadzony w kampanii letniej. Finalne raporty z już przeprowadzonych badań są obecnie w trakcie przygotowania. Pierwsze analizy zostały przeprowadzone na obszarze wysp Wolin i Uznam, w wytypowanych miejscowościach po stronie polskiej i niemieckiej w lutym 2021. Druga kampania badań terenowych w zakresie analiz jakości powietrza planowana jest na okres wiosenny.

W drugiej części spotkania partnerzy projektu podjęli decyzję w sprawie powołania transgranicznej Grupy Eksperckiej ds. Energii (działanie w ramach pakietu 2).

W skład ekspertów powołanej grupy wchodzą:

 • dr Thomas Luschtinetz – pracownik Instytutu Odnawialnych Systemów Energetycznych, prowadzącego badania m.in. w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodorowej, ogniw paliwowych.
 • Marten Belling – ekspert w obszarze gospodarki i polityki lokalizacyjnej odpowiada za planowanie przestrzenne, planowanie regionalne oraz energetykę. Aktualnie pracownik IHK Neubrandenburg będącej przedstawicielem grupy interesów przedsiębiorców na rzecz rozwoju regionalnego
 • Michael Gericke oraz Ralf Saß będący członkami zarządu Organizacji Turystycznej Wysp Uznam. Organizacja ma formę stowarzyszenia wspierającego rozwój turystyki na wyspie Uznam, a jej członkami są min. gminy wyspy uznam, przedstawiciele jednostek gospodarczych z sektora turystyki i operatorzy turystyczni.
 • Frank Haney oraz dr. Rainer Sauerwein reprezentujący spółdzielnię energetyczną Inselwerke e G, która od 2013 aktywnie angażuje się w zrównoważoną i obywatelską przemianę energetyczną, ze szczególnym wykorzystaniem OZE. Spółdzielnia założona została w formie wolontariatu, a swoje działania koncentruje w obszarze rozwoju regionalnego, fotowoltaiki i aspektów związanych z e-mobilnością.
 • Gunnar Wobig, dyrektor zarządzający LEKA MV – Państwowej agencji Energii i ochrony klimatu, która doradza przedsiębiorstwom, gminom i konsumentom z całej Meklemburgii-Pomorza Przedniego w kwestiach ochrony klimatu i energii odnawialnych.
 • dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT, radca prawny, kierownik Katedry Nieruchomości na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zespołu doradczego ds. reformy systemu planowania przestrzennego. Jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. W swoich zainteresowaniach naukowych porusza tematy dotyczące uwarunkowań planistycznych i osadniczych dla rozwoju odnawialne źródła energii w Polsce w polityce lokalnej i regionalnej;
 • dr Ludomir Duda – doktor nauk chemicznych, termodynamik, pionier budownictwa ekologicznego, założyciel i pierwszy prezes Fundacji Poszanowania Energii oraz Narodowej Agencji Poszanowania Energii, wynalazca i właściciel patentów z wielu dziedzin techniki. Współtwórca pierwszego w Polsce domu ekologicznego. Doradca, audytor, praktyk i popularyzator idei budownictwa zrównoważonego, rządowy ekspert ds. efektywności energetycznej.
 • mgr inż. Katarzyna Koczergo – członek Zarządu Rady Okręgowej Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz kierownik Działu Planowania Inwestycji i Gospodarki Urządzeniami w Szczecińskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. Posiada znaczne doświadczenie w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie, w szczególności w obszarze systemów ciepłowniczych i inteligentnych rozwiązań zarządzania energią w budynkach. Ponadto zajmuje się tematyką związaną z miejscowym planowaniem przestrzennym, w szczególności pod kątem lokalizacji infrastruktury ciepłowniczej liniowej jak i lokalizacji źródeł ciepła.
 • Jacek Walski – prezes Fundacji na rzecz Ekoenergetyki „Zielony Feniks”. Doradca energetyczny, w którego zakresie leży współpraca z gminami w sprawie zakupów energii elektrycznej i paliwa gazowego, lokalnego planowania energetycznego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe, wykonania strategii energetycznych i audytów: energetycznych oraz efektywności energetycznej. Ponadto współpracuje z gminami w zakresie inwentaryzacji oświetlenia przestrzeni publicznej i budowania „master planów” oświetleniowych z wykorzystaniem systemów zarządzania energią. Opracowuje koncepcje ekonomizacji instalacji OZE.
 • Marcin Zająkała reprezentujący Północną Izbę Gospodarczą w Świnoujściu

 

 Zadaniem nowo powołanej Grupy Eksperckiej projektu MoRE jest sprawowanie pieczy merytorycznej i naukowej nad jakością i metodyką działań prowadzonych w ramach projektu oraz umożliwienie transferu wiedzy, w tym w szczególności:

 • opiniowanie prac prowadzonych w ramach pakietu 1 „Portret energetyczny wysp Wolin i Uznam” na etapie jego opracowania i wnoszenie do niego swoich uwag i sugestii;
 • transfer doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektu;
 • wskazywanie dobrych praktyk z zakresu realizacji projektu;
 • uwrażliwianie partnerów projektu na potrzeby wynikające z regulacji krajowych i regionalnych;
 • opiniowanie wypracowanych rekomendacji w ramach pakietu 3 „Ujęcie zagadnień energetycznych w polskich i niemieckich dokumentach strategicznych i planistycznych”;
 • możliwość zlecenia sporządzenia dla rozpatrywanego zagadnienia specjalistycznego koreferatu, opinii, ekspertyzy lub konsultacji, po wcześniejszym zawnioskowaniu do Partnera Wiodącego.

W ostatniej części spotkania dokonano podsumowania stanu zaawansowania zadań projektowych realizowanych u poszczególnych partnerów a także ustalono harmonogram dalszych prac.