Scroll to top

Uroczyste wręczenie nagród w XI i XII edycji KONKURSU „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Po długiej trwającej dwa lata przerwie doczekaliśmy się uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w XI i XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową tematycznie związaną z województwem zachodniopomorskim. Uroczystość miała miejsce we wtorek 26 kwietnia 2022 r. w Galerii Architektów FORMA na Wydziale Architektury ZUT w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 50.  prezentujemy Państwu laureatów obu edycji.  

Wicemarszałek Tomasz Sobieraj osobiście wręczył dyplomy laureatom Konkursu w dwóch jego edycjach i gratulacje promotorom oraz uroczyście otworzył wystawę ww. prac w galerii. W edycjach XI i XII brali udział dyplomanci i studenci z całej Polski m.in z: Politechniki Warszawskiej, Łódzkiej, Wrocławskiej, Krakowskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.  Nadesłane dyplomy magisterskie i inżynierskie były na równi rozpatrywane w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu.

W XI edycji przyznano 6 wyróżnień i jedną nagrodę dla Pani Natalii Tomaszewskiej, w kategorii 3 architektura krajobrazu za pracę pn. „Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Smutnej w Szczecinie”, a w XII 9 wyróżnień i jedną nagrodę specjalną ufundowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Związana jest ona  z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością i wyrównaniu ich szans dla Pani Aleksandry Jówko za pracę „Baza turystyczna dla rowerzystów nad Jeziorem Dąbie.

Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe w wysokości 1000 zł (wyróżnienie) oraz 4000 zł (nagroda główna), a promotorzy listy gratulacyjne.

Organizatorem konkursu jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Celem konkursu jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych planowanych na terenie naszego Województwa.

Laureaci XI edycji Konkursu

Wyróżnienie w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla
Grzegorza Balińskiego
za
Rewitalizację dworca i terenów kolejowych w Kołobrzegu wraz z projektem Centrum przesiadkowego” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

pod kierunkiem dr hab. inż. arch., prof. ZUT Krzysztofa Bizio

Praca wyróżniona za ciekawe, wizjonerskie i ponad standardowe rozwiązanie newralgicznej strefy buforowej – łączącej dzielnicę uzdrowiskową z centrum Kołobrzegu. Interesująca próba zrewitalizowania i przeobrażenia wiodącej funkcji obsługi komunikacji w nowoczesne centrum przesiadkowe, oraz stworzenie wartościowej przestrzeni urbanistycznej, będącej swoistym generatorem skupiającym wokół siebie pozostałe funkcje rekreacyjne i centrotwórcze.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla
Tomasza Bodnara za
„Obraz miasta na podstawie map mentalnych uczniów szkół podstawowych Gryfic” (Uniwersytet Szczeciński)

pod kierunkiem dr hab., prof. US Pawła Czaplińskiego

Praca została wyróżniona za inne – niż powszechnie stosowane w urbanistyce – podejście do percepcji miasta i ciekawe ujęcie postrzegania przestrzeni przez dzieci, następnie zaś wykorzystanie wyników badań do konstrukcji mentalnej mapy Gryfic. Ciekawa, oryginalna metoda badawcza połączona z próbą stworzenia produktu turystycznego.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla
Ivana Boltulenis za

„ Most Dworcowy i Wyspa przy Moście – Połączenie Śródmieścia i Międzyodrza Szczecina jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji terenów Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej” (Politechnika Łódzka)

pod kierunkiem dr hab. sztuki, inż. arch. Rafała Szrajbera

Praca została wyróżniona za udaną próbę stworzenia atrakcyjnego „witacza” vis a vis dworca kolejowego, niezwykle efektywne wykorzystanie wyspy pod względem programu funkcjonalno-użytkowego przy czym forma architektury nie przytłacza, nawiązując dialog z otoczeniem. Na uwagę zasługuje wprowadzenie zieleni w strukturę zabudowy.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie architektoniczne

dla

Małgorzaty Dudy za

„Projekt budynku mieszkalno- usługowego wraz z placem miejskim przy ulicy Kolumba Szczecinie” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

pod kierunkiem Śp. dr. inż. arch. Jarosława Bondara

Praca została wyróżniona za ciekawą kreację z zastosowaniem elementów przenikania się części kubaturowej budynku z przestrzenią otwartą, w tym zarówno wewnątrz bryły obiektu jak z sąsiadującymi z obiektem: projektowanym placem publicznym, ul. Kolumba i rzeką Odrą. Na uwagę zasługuje wyważona współczesna forma architektoniczna obiektu z elewacjami nawiązującymi do historycznej tkanki ulicy.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie architektoniczne

dla

Zuzanny Kubiak za

„Przystań C. Lefevre – adaptacja dawnego kompleksu fabrycznego na funkcję rekreacyjno- noclegową” (Politechnika Krakowska)

pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki

Praca została wyróżniona za udaną adaptację dawnego obiektu przemysłowego do nowych funkcji z zachowaniem jego klimatu, wysoki poziom projektu, w tym bardzo dobre rozpoznanie historyczne i konstrukcyjno – materiałowe. Trafnie sformułowano wytyczne konserwatorskie i projektowe, nie rekonstruując utraconych wartości, a zastępując nieistniejące elementy współczesną formą i materiałami, z nawiązaniem do dawnej architektury.

 

Wyróżnienie w kategorii projektowanie architektoniczne

dla

Kingi Gawlik za

pracę pn.„Adaptacja dawnego spichlerza (Browaru) przyklasztornego na zajazd cysterski w Bierzwniku” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Paszkowskiego

Praca została wyróżniona za kulturę w łączeniu „starego z nowym”, nacechowaną umiarem i szacunkiem dla historii. Wysoki poziom warsztatowy i estetyka podania pracy.

 

Nagroda w kategorii architektura krajobrazu

dla

Natalii Tomaszewskiej za

„Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Smutnej w Szczecinie” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

pod kierunkiem dr. inż. arch. Leszka Świątka

Nagroda za bardzo dobre wpisanie obiektu w otaczającą przestrzeń, wyczucie skali, uszanowanie istniejącej zieleni i kreację nowej oprawy krajobrazowej, z wkomponowaniem zbiornika wodnego – przenikanie się architektury, wody i zieleni, a także dostrzeżenie potrzeby doposażenia osiedli prawobrzeżnego Szczecina w obiekt stymulujący społeczną aktywność.

Laureaci XI edycji Konkursu

Wyróżnienie w kategorii projektowanie urbanistyczne
i planowanie przestrzenne
dla
Marcina Kacprzaka za
„Relikty fortyfikacji miejskich na ternie Pomorza Zachodniego jako  obiekty turystyki kulturowej” (Uniwersytet Szczeciński)
pod kierunkiem dr. hab. Michała Kupca

Praca została wyróżniona za wybór tematu badań, zwrócenie uwagi na dotychczas niewykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowego regionu Pomorze Zachodnie, za wnikliwość i dojrzałość przeprowadzonej waloryzacji występujących tu reliktów średniowiecznej architektury obronnej oraz propozycję wykorzystania stwierdzonych zasobów w turystyce kulturowej, w tym pomysł utworzenia szlaku tematycznego poświęconego fortyfikacjom miejskim Pomorza Zachodniego.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie urbanistyczne
i planowanie przestrzenne
dla

Moniki Dyko za

„Górny Wik – Szczecińska Przystań Biznesu” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

pod kierunkiem dr. hab. inż. arch., prof. ZUT Adama Zwolińskiego

Praca została wyróżniona za spójną wizję wielofunkcyjnej dzielnicy z wykorzystaniem walorów nadwodnego położenia i zastanych zasobów historyczno-kulturowych, opartej o wnikliwe i kompleksowe analizy wszystkich uwarunkowań oraz za czytelne i atrakcyjne jej przedstawienie.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla

Karoliny Jaśkiewicz za

„Jacht City nadodrzańska dzielnica żeglarska na Golęcinie w Szczecinie” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

pod kierunkiem dr. hab. inż. arch., prof. ZUT Adama Zwolińskiego

Praca została wyróżniona za twórcze wykorzystanie niezwykłych walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu dzielnicy portowej Golęcino oraz propozycję utworzenia jako atrakcyjnego produktu wielofunkcyjnej dzielnicy mieszkaniowej wykorzystującej i eksponującego te walory. Projekt idealnie wpasowuje się w markę regionu (Pomorze Zachodnie) i miasta Szczecin (Szczecin Floating Garden 2050).Pomysłowo zaprojektowane pomosty, platformy pływające, otwarcia widokowe  i budynki funkcyjne o nowoczesnym wyrazie architektonicznym wtapiają się w malowniczy, łagodny i harmonijny krajobraz nadwodny.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie architektoniczne
dla

Joanny Oszust za

„Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni autobusowego węzła przesiadkowego przy ul. Kołłątaja w Szczecinie z wprowadzeniem funkcji mieszkaniowej i usług”

pod kierunkiem dr. inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego

Pracę wyróżniono za inteligentne rozwiązanie funkcjonalne trudnego węzła komunikacyjno-usługowego Szczecina i jednoczesne wykreowanie nowej jakości przestrzeni wejścia na targowisko Manhattan. Na uwagę zasługuje przyjęta forma architektoniczna „parawanu” porządkującego przestrzeń i niwelującego oddziaływanie funkcji węzła komunikacyjnego.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie architektoniczne
dla

Marty Kuderskiej za

„Przestrzeń pracy wspólnej. Centrum coworkingowe na rogu ulic Koński Kierat i Mariackiej w Szczecinie” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

pod kierunkiem dr. inż. arch. Miłosza Raczyńskiego

Praca została wyróżniona za ciekawą kreację z zastosowaniem elementów przenikania się części kubaturowej budynku z przestrzenią otwartą, śmiałe wkomponowanie współczesnej bryły budynku w historyczną tkankę miasta. Na uwagę zasługuje wyważona współczesna forma architektoniczna obiektu z elewacjami łączącymi modernistyczną i historyczną zabudowę istniejącą ulic. Trafnie sformułowano wytyczne konserwatorskie i projektowe, nie rekonstruując utraconych wartości, a zastępując utracone elementy współczesną formą i materiałami z nawiązaniem do współczesnych trendów proekologicznych, za kulturę w łączeniu „starego z nowym”, nacechowaną umiarem i szacunkiem dla historii.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie architektoniczne
dla
Joanny Dejewskiej za
„Salezjański Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Swobnicy” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
pod kierunkiem dr hab. inż. arch., prof. ZUT Krzysztofa Bizio

Praca została wyróżniona za umiar i kulturę projektowania oraz wyczucie lokalnej specyfiki wyrażone w propozycji architektury Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, za pomysł wykorzystania rozbiórkowego materiału – cegły jako budulca dla nowych obiektów oraz za uwzględnienie integracji społeczności lokalnej z wychowankami.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie krajobrazu
dla

Szymona Zajączkowskiego za

„Budynek Muzeum Hanzy na Wyspie Przymoście w Szczecinie” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

pod kierunkiem dr hab. inż. arch., prof. ZUT Krzysztofa Bizio

Praca została wyróżniona za intrygującą, ekspresyjną i niezwykle indywidualną bryłę ceglanego obiektu, który z uwagi na lokalizację na wprost wyjścia z budynku dworca kolejowego Szczecin Główny staje się znakiem rozpoznawczym miejsca i nadaje tożsamość temu fragmentowi Międzyodrza.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie krajobrazu
dla

Iwony Romanowskiej za

„Zespół wypoczynkowy nad jeziorem Dąbie”

pod kierunkiem dr hab. inż. arch., prof. ZUT Wojciecha Bala

Praca została wyróżniona za umiejętne wpisanie zespołu w strefę nabrzeżną j. Dąbie, unikając wyabstrahowania od sąsiedniej wiejskiej zabudowy, trafny dobór materiałów i kolorystyki obiektów z deskowanymi elewacjami, które dobrze korespondują z krajobrazem nadwodnym, nie tworząc agresywnych dominant.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie krajobrazu
dla

Katarzyny Lechowskiej za

„Punkt widokowy z informacją turystyczną przy Jeziorze Szmaragdowym” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

pod kierunkiem dr inż. arch. Mariusza Tuszyńskiego

Praca wyróżniona została za stworzenie wyrazistego landmarku w krajobrazie wzgórz Puszczy Bukowej. Projektowany punkt widokowy wprowadza nową wartość dodaną w kontekście poznawczym krajobrazu Puszczy Bukowej przy jednoczesnym zachowaniu umiaru w zakresie formy architektonicznej.

NAGRODA SPECJALNA
związana z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i wyrównaniu ich szans
dla
Aleksandry Jówko za
„Baza turystyczna dla rowerzystów nad Jeziorem Dąbie”
pracę pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Ewy Cisek

Nagroda za opracowanie inkluzywnej przestrzeni dostosowanej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, łatwą w odczycie o intuicyjnym układzie i przyjaznej człowiekowi. W swojej pracy nie pozwoliła na marginalizację osób ze szczególnymi potrzebami i zapewniła im szanse na optymalnie możliwy dostęp do wszystkich oferowanych usług.  Dzięki takiemu podejściu, gdzie człowiek i jego potrzeby jako odbiorcy traktowane są priorytetowo, gdzie piękno i estetyka pozostają w synergii z użytecznością, można tworzyć dobrą architekturę, która niesie korzyść i rozwój całemu społeczeństwu.