Scroll to top

Grupa robocza Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030

W dniu 28 kwietnia we Frankfurcie nad Odrą odbyło się posiedzenie grupy roboczej Komitetu Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej poświęcone wdrażaniu Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

 

Spotkanie stanowiło okazję do dyskusji na temat zamknięcia prac nad mapą  „Infrastruktura kolejowa w polsko-niemieckim obszarze powiązań”. Na wniosek Grupy Roboczej Transport, również obradującej przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej, w 2019 roku zostały uruchomione prace pokazujące kolejowe zamierzenia inwestycyjne w obszarze Wizji 2030. Wstępne rozpoznanie kierunków nastąpiło przy okazji wcześniejszych projektów Interreg prowadzonych na pograniczu polsko-niemieckim np. Smart integration oraz TransGredio – również zaprezentowanych podczas posiedzenia. Prace nad mapą obejmowały kwestie dotyczące organizacji transportu transgranicznego, planów modernizacji infrastruktury oraz konieczności zebrania wielu opinii użytkowników i zarządców infrastruktury, dla których należało znaleźć wspólne podejście do danych i ich kompetencji. Mapa prezentuje obszary: Stan aktualny infrastruktury, Stan przedsięwzięć inwestycyjnych po roku 2030 oraz Organizacja ruchu w transporcie kolejowym. Liderem prac nad mapą kolejową był Instytut Rozwoju Terytorialnego z Dolnego Śląska. Głównym założeniem analizy była użyteczność informacji dla wielu interesariuszy. Wyzwaniem – kompleksowość, niekompatybilność wyposażenia administracji publicznej w instrumenty GIS, rozproszenie danych i kompetencji w różnych częściach administracji, odmienna typologia i bariery w interpretacji językowej. Dodatkowo utrudnienie stanowiła praca w trybie zdalnych konsultacji, realizacja prac jako zadania dodatkowego obok innych obowiązków i krótki czas na przygotowanie materiału. W dalszej perspektywie dane znajdujące się na geoportalu mogłyby zostać otworzone i udostępnione w usłudze WMS dla każdego zainteresowanego i dalszej samodzielnej obróbki.

Inne tematy omówione podczas posiedzenia dotyczyły prezentacji inicjatyw przyczyniających się do skutecznej realizacji kierunków rozwoju Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Zostały zaprezentowane m.in.  Koncepcja sąsiedztwa Polska-Brandenburgia; INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”; INT 190 MORE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”; Regionalna Ocena Odziaływania Terytorialnego w ramach Agendy Terytorialnej UE oraz Modelowe Przedsięwzięcia Ładu Przestrzennego.

Koncepcja Przyszłości 2030 jest wspólną wizją planistyczno-przestrzenną, określającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej w roku 2030. Dokument opracowany został przez Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej, na podstawie polskiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz niemieckiej wizji rozwoju przestrzennego. Uwzględniono także dokumenty strategiczne sporządzone na poziomie województw, landów oraz Unii Europejskiej. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie aktywnie uczestniczyło w pracach nad opracowaniem dokumentu, wskazując i opiniując kluczowe priorytety z punktu widzenia obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz kierunków rozwoju współpracy transgranicznej. Koncepcja przedstawia potencjał i możliwości rozwoju obszaru, poprzez uzgodnione przez obie strony rekomendacje w zakresie planowania przestrzennego. Jej celem jest motywowanie i inspirowanie do dalszego pogłębiania współpracy oraz zwiększenie zainteresowania obszarem na szczeblu europejskim i krajowym. Rezultatem realizacji wskazanych w Koncepcji działań powinna być poprawa sytuacji społecznej i ekonomicznej, wzrost jakości życia oraz zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej, naukowej i badawczej.