Scroll to top

Wiosenna konferencja Sieci METREX – Wrocław 23-26 kwietnia 2023 r.

Wiosenna konferencja METREX miała miejsce w dniach 23-26 września br. we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia było Miasto Wrocław, będące jednym z sześciu polskich członków sieci obok Województwa Zachodniopomorskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Obszaru Metropolitalnego Gdańska Gdyni i Sopotu, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

Tematem przewodnim konferencji była „ Metropolitalna odpowiedź na obecne kryzysy w Europie: ponowne przemyślenie zasobów, demografii, odporności”.  Uczestnicy wydarzenia dyskutowali o dalszych możliwościach działania i rozwiązywania problemów na poziomie metropolitalnym w obliczu skomplikowanej sytuacji wywołanej skutkami pandemii Covid-19, wojną w Ukrainie oraz postępującym kryzysem gospodarczym. W trakcie wydarzenia poinformowano oficjalnie, że miasto Kijów zostało członkiem honorowym sieci METREX, a przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej Kijowa – Wołodymyr Bondarenko. Ponadto zaproszeni eksperci dyskutowali nad stanem zaawansowania wdrożenia Metropolitalnej Wizji Europy do roku 2050. Zdaniem zaproszonych ekspertów oraz wszystkich członków sieci METREX, w obliczu istniejących i nadchodzących wydarzeń niezwykle istotne jest wzmocnienie poziomu metropolitalnego na całym kontynencie. Poziom ten może stać się fundamentem stabilnego i wielopłaszczyznowego rozwoju Europy niezależnie od typu zaistniałego kryzysu. Uzupełnieniem konferencji była prezentacja stanu planowania przestrzennego oraz podejścia strategicznego w polskich obszarach metropolitalnych i funkcjonalnych. Jednym z omawianych przykładów były obszary funkcjonalne wskazane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r., a wśród zaproszonych panelistów znalazł się Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – Marcin Szmyt.

Nowym elementem konferencji METREX były warsztaty studenckie poświęcone zagospodarowaniu części centrum Wrocławia – Placu Społecznego. Studenci przez trzy dni wykonywali analizy powiązań funkcjonalno-przestrzennych, a następnie przygotowywali kompleksowe wizje docelowego zagospodarowania i rozwoju tej części miasta. Podsumowaniem warsztatów była prezentacja wyników prac przed uczestnikami konferencji oraz publiczna dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami.

Załącznik:

Program wiosennej Konferencji METREX 2023