Scroll to top

Wyniki analizy potencjału i ograniczeń dla rozwoju energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim (dla elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW)

W związku ze zmianami prawnymi w zakresie lokalizowania elektrowni wiatrowych zespół RBGPWZ w Szczecinie, w ramach prowadzonego monitoringu przestrzennego rozwoju energetyki odnawialnej w województwie zachodniopomorskim, opracował analizę potencjału energetyki wiatrowej w naszym regionie.

Analiza powstała w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 23 kwietnia 2023 r. Podstawowe zmiany stanu prawnego odnoszą się między innymi do fakultatywnej możliwości zmniejszenia minimalnej odległości pomiędzy zabudową mieszkaniową a projektowanymi farmami wiatrowymi w planach miejscowych.

Uwarunkowania i ograniczenia związane bezpośrednio z wysokością turbin oraz przeliczenie wynikowej powierzchni na jednostki mocy zostały przyjęte dla turbin o mocy 3 MW i całkowitej wysokości 180 m (w tym promień wirnika 60 m). Zgodnie z przyjętą metodologią, wyniki analizy wskazują obszar o powierzchni ponad 80 000 ha z teoretyczną możliwością lokalizacji ponad 6 700 sztuk instalacji, co odpowiada dodatkowej mocy ponad 20 GW. Wykorzystanie tego potencjału możliwe jest wyłącznie w ramach rozwoju energetyki wodorowej, do którego za sprawą posiadanych zasobów wodnych województwo zachodniopomorskie jest predysponowane. Należy podkreślić, że przy tak oszacowanym potencjale województwo zachodniopomorskie wciąż utrzymuje pozycję atrakcyjnego regionem dla inwestorów związanych z energetyką wiatrową.

Obecnie zespół RBGPWZ prowadzi aktualizację opracowania uwzględniającą ograniczenia związane z lokalizacją turbin nowej generacji o mocy ponad 5 MW.

Załączniki:

Informacja potencjał_dla_Energetyki Wiatrowej_wraz z mapą

 

Załącznik graficzny do informacji