Scroll to top

Ruszają wstępne konsultacje Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców regionu informuje – o rozpoczęciu wstępnych konsultacji dokumentów stanowiących części Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 – dalej zwanego (RPT WZ).

Konsultacje wstępne mają na celu zaznajomienie mieszkańców, przedstawicieli samorządów oraz reprezentantów lokalnych i regionalnych instytucji z formułą dokumentu RPT WZ oraz poznanie opinii w zakresie zidentyfikowanych problemów transportowych województwa, jak i założonych kierunków rozwoju polityki transportowej regionu. Celem konsultacji wstępnych jest również wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń – przed zaplanowanymi w terminie późniejszym konsultacjami społecznymi projektu.

RPT WZ jest dokumentem planistycznym, w którym wyznaczono kierunki rozwoju transportu, jak i zasady koordynacji i kompleksowego planowania potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych w województwie zachodniopomorskim – obejmujących transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny.

Elementem dokumentu RPT WZ jest Diagnoza uwarunkowań transportowych województwa, w której szczegółowo przedstawiono aspekty obecnej polityki transportowej, zidentyfikowano problemy i bariery jak również wskazano potrzeby regionu w kontekście rozwoju infrastruktury transportowej i konkretnych wyzwań związanych m.in. z mobilnością i podróżami mieszkańców województwa.

Po zakończeniu konsultacji wstępnych zostanie przygotowany dokument końcowy RPT WZ, który wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie skierowany do konsultacji społecznych w ramach postępowania – w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt dokumentu RPT WZ oraz dokument Diagnozy dostępne są na stronie: rbgp.pl/rpt_projekt

Uwagi do obydwu dokumentów można składać przy użyciu przygotowanego formularza do dnia: 4 sierpnia 2023 roku. przesłanego na adres e-mail rpt@wzp.pl