Scroll to top

Konsultacje projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego - Drawno

W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Edukacji i Turystyki Drawieńskiego Parku Narodowego, uczestniczyli przedstawiciele zespołu audytu krajobrazowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ,  reprezentanci gmin: Człopa, Drawno, Bierzwnik, nadleśnictw: Mirosławiec, Słupsk, Człopa, Kalisz Pomorski, Drawno, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i Nadleśnictwa Głusko.

Spotkanie rozpoczął Leszek Jastrzębski – Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Tradycyjnie przybliżył zebranym cel spotkań konsultacyjnych, przeznaczenie samego dokumentu oraz jego umocowanie prawne.

Następnie Michał Urbański – główny projektant audytu krajobrazowego – wskazał powód konieczność sporządzenia Audytu oraz jego celowość. Przedstawił przebieg prac nad projektem, metodykę wyznaczania krajobrazów priorytetowych, a także sposób oceny ich pod kątem identyfikacji i ewaluacji zagrożeń. Przedstawił rekomendacje i wnioski dla zachowania krajobrazów, wskazują ich znaczenie w strukturze planowania przestrzennego oraz w odniesieniu do innych dokumentów.  Podkreślił, że audyt jest wykonany zgodnie z rozporządzeniem, a obrana metoda gwarantuje obiektywną ocenę krajobrazów w oparciu o konkretne wskaźniki, w tym ukształtowanie i typ pokrycia terenu.

Obszar – będący przedmiotem spotkania konsultacyjnego – w przeważającej części pokryty jest lasami, wśród których licznie występują jeziora. Brak tu miejscowości – a co za tym idzie – nie sporządzono katalogu lokalnych form architektury. Zidentyfikowano dla niego natomiast zagrożenia i potencjalne zagrożenia. Zaliczyć można do nich m.in. erozję gleb, degradację siedlisk, sukcesję obcych gatunków oraz zawężanie stref ekotonowych wokół jezior, a także trudności z publicznym dostępem do jezior, wskutek powstającej wokół nich zabudowy. Następnie zaprezentował uczestnikom interaktywną mapę audytu oraz sposób korzystania z jej zasobów, zarówno dla krajobrazów priorytetowych, jak i krajobrazów w obrębie istniejących obszarów chronionych.

W części spotkania poświęconej dyskusji, pan Mariusz Tylicki z RDLP w Pile zauważył zbieżność i zgodność zapisów audytu z planami urządzana lasu w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (Natura 2000).

Pan Leszek Jastrzębski zamykając spotkanie o poprosił o nadsyłanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie audytu, a przede wszystkim o rozpowszechnianie informacji instytucjom potencjalnie zainteresowanym dokumentem.

Informacje nt. Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego znajdą Państwo na stronie:

http://rbgp.pl/audyt-krajobrazowy-wiecej-informacji/

Mapa lokalizacji krajobrazów priorytetowych:

http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy….

Kontakt e-mail:

audytkrajobrazowy@rbgp.pl

Strona Facebook

Załącznik:

Plakat