Scroll to top

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego w Bornem Sulinowie

Spotkanie adresowane było do samorządów i zainteresowanych instytucji znajdujących w obszarze gmin: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek (miasto i gmina) i odbyło sie w dniu 23 października br.

W konsultacjach, które odbyły się w Budynku Kulturalno-Oświatowym uczestniczyli przedstawiciele zespołu audytu krajobrazowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ, pani Dorota Chrzanowska – Burmistrz Bornego Sulinowa, przedstawiciele samorządów Bornego Sulinowa, Szczecinka, Barwic oraz Starostwa Powiatowego w Szczecinku, a także reprezentanci Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (delegatura w Koszalinie) i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Spotkanie rozpoczął główny projektant audytu krajobrazowego – pan Michał Urbański z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ i przeprosił za nieobecność dyrektora biura – pana Leszka Jastrzębskiego. Podziękował obecnym za przybycie oraz pani burmistrz Bornego Sulinowa za przyjęcie roli gospodarza spotkania. Omówił podstawy prawne przygotowywania audytu krajobrazowego, żmudny proces przygotowania audytu, który doprowadził do prowadzonych obecnie nieformalnych konsultacji. Podkreślił znaczenie wkładu gmin i ich opinii w tym procesie, a co się z tym wiąże – konieczność wcześniejszego zapoznania z projektem. Następnie przedstawił prezentację przybliżającą zebranym wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów strukturę dokumentu i metodykę jego sporządzania. Opisał proces identyfikacji 2148 krajobrazów, a następnie wyłonienia spośród nich 190 krajobrazów priorytetowych – w oparciu o 77 cech analitycznych.

Przedstawione zostały analizy wykonane dla krajobrazów priorytetowych tj.: analiza zagrożeń dla zachowania krajobrazów, stworzenie katalogu lokalnych form zabudowy i na koniec sformułowanie rekomendacji i wniosków dla zachowania krajobrazów.

Omawiając sposób formułowania i zapisu rekomendacji i wniosków, wskazane zostały poszczególne ich części. Pierwszą z nich, to zadania mające na celu zachowaniu krajobrazów, przypisane do poszczególnych elementów krajobrazu, które są przedmiotem zagrożenia. Następnie wskazanie obszarów, które powinny być objęte formami ochrony przyrody i ochrony zabytków. Ostatnią częścią są wytyczne do gminnych dokumentów planistycznych.

Wymogiem przy sporządzaniu audytu krajobrazowego było stworzenie rekomendacji także dla istniejących form ochrony, takich jak: rezerwaty, parki krajobrazowe czy parki narodowe. W przypadku tych form rekomendacje mają bardziej ogólny charakter.

Na końcu wystąpienia przedstawił interaktywną mapę wraz ze wskazówkami dotyczącymi korzystania z niej i zwyczajowo poprosił o nadsyłanie uwag, po zapoznaniu się z projektem audytu. Zauważył, że mapa i zdjęcia, które są jej częścią mogą przyczynić się do lepszej promocji krajobrazów priorytetowych.

Dyskusja

W trakcie dyskusji omawiane były zagadnienia związane z:

  • dokumentami i bazami danych, na podstawie których został wykonany projekt audytu krajobrazowego,
  • procedurą formalnego opiniowania i składania uwag do audytu,
  • Krytycznych ocen na temat decyzji o warunkach zabudowy, w których nie ma obowiązku wskazywania np. materiału wykończenia elewacji,
  • ochroną cennych alei przydrożnych i możliwości ich ochrony, wskazując, że dobrą i łatwą formą ich ochrony jest ustanowienie ich pomnikami przyrody (uchwała rady gminy),
  • wydobywaniem złóż torfu, kruszyw oraz ich wpływu na krajobraz,
  • instalacjami energii odnawialnej i lokalizacji wież GSM,
  • prywatyzacją brzegów jezior, zabudową ich brzegów, co wpływa znacząco na obniżenie atrakcyjności turystycznej całej okolicy,
  • kompetencji i możliwości wpłynięcia na kontrolę i likwidacji samowolnie wznoszonych pomostów.

Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali poproszeni o nadsyłanie swoich uwag i wniosków do audytu krajobrazowego. Pan Urbański ponownie skierował podziękowania do pani Burmistrz za przygotowanie spotkania.

Szczegóły: http://rbgp.pl/audyt-krajobrazowy

Mapa lokalizacji krajobrazów priorytetowych:

http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy…

Załącznik:

Plakat informacyjny