Scroll to top

Manifest organizacji sieciowych na rzecz partnerstw metropolitalnych w UE

Manifest został przygotowany przez europejskie sieci na rzecz rozwoju regionów metropolitalnych, takie jak METREX, którego Województwo Zachodniopomorskie jest członkiem od 2011 roku. METREX to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, działające jako sieć współpracy regionów, w której skład wchodzą praktycy, eksperci, politycy, reprezentanci instytucji publicznych szczebla regionalnego, krajowego i europejskiego zajmujący się tematyką gospodarki przestrzennej i rozwojem obszarów metropolitalnych. Prezydentem organizacji jest wybrany przez Walne Zgromadzenie Jakub Mazur, Pierwszy Z-ca Prezydenta Wrocławia.

Sieć zrzesza 50 regionów z obszaru UE, w tym Polskę reprezentują regiony Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Obszar Metropolitalny Gdańska Gdyni i Sopotu – stowarzyszenie gmin i powiatów, Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu oraz Miasto Wrocław.

Manifest prezentuje argumenty za większym włączeniem obszarów metropolitalnych UE w procesy współdecydowania o kształcie europejskiej polityki rozwoju. Wskazuje argumenty, jak ważną rolę obszary metropolitalne pełnią w procesie przeciwdziałania kryzysom migracyjnym, klimatycznym i gospodarczym w UE. Manifest formułuje konkretne postulaty odnowienia polityki metropolitalnej poprzez:

  1. Nadanie formalnej roli Partnerstwom Metropolitalnym w obecnych programach i inicjatywach UE oraz zapewnienie udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej organizacji sieciowych, np. METREX, EMA, Eurocities itp.
  2. Nowy, dedykowany Program Metropolitalny 2050 w wieloletnim okresie budżetowania dla partnerstw metropolitalnych oraz współpraca przy jego kształtowaniu.
  3. Obowiązkowe badanie wymiaru metropolitalnego w procesach regulowanych unijnym kodeksem postępowania dotyczącym partnerstw.
  4. Komisarz UE mający w swoim portfolio „wymiar metropolitalny”.
  5. Przekształcenie Komitetu Regionów w Komitet Regionów i Obszarów Metropolitalnych, aby umożliwiał bardziej bezpośrednią reprezentację interesów partnerów metropolitalnych.
  6. Dalsze kształtowanie unijnej polityki infrastrukturalnej (np. TEN-T), rolnej (WPR) czy innowacyjnej (Horyzont Europa), aby skutecznie wzmacniać wymiar metropolitalny UE.
  7. Większy nacisk na fizyczne połączenia metropolitalne w całej Europie (projekty flagowe, takie jak sieci kolei dużych prędkości łączące regiony metropolitalne Europy).

Więcej informacji o wydarzeniu, w tym rejestracja oraz tekst manifestu można pobrać ze strony https://www.eurometrex.org/events/launch-of-the-manifesto-for-a-metropolitan-europe/