Scroll to top

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Audytu krajobrazowego w Koszalinie

Dnia 6 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu prekonsultacji projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego, będącego jednym z narzędzi ochrony krajobrazu. Prekonsultacje dotyczyły krajobrazów priorytetowych, a więc tych cechujących się szczególnymi walorami przyrodniczo-kulturowymi zlokalizowanymi w gminach: Bobolice, Koszalin, Manowo, Polanów i Sianów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu projektowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ oraz przedstawiciele gmin: Koszalin, Polanów, Manowo, Bobolice, Sianów oraz starostwa powiatowego w Koszalinie i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura  w Koszalinie.

Na wstępie Pan Leszek Jastrzębski Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ powitał uczestników spotkania, a następnie krótko wyjaśnił umocowanie projektu audytu w kontekście przepisów prawa oraz ideę prekonsultacji, jako narzędzia stanowiącego platformę do nawiązania wcześniejszego dialogu z interesariuszami projektu przed rozpoczęciem ustawowej procedury opiniowania. Forma ta pozwala na wyjaśnienie wątpliwości związanych z opracowaniem i wdrażaniem projektu oraz podzielenie się spostrzeżeniami i sugestiami.

W dalszej kolejności głos zabrał Michał Urbański główny projektant kierujący pracami nad audytem krajobrazowym omawiając przebieg prac nad projektem, w tym metodykę wyznaczania krajobrazów priorytetowych, sposób oceny i identyfikacji zagrożeń dla krajobrazów oraz strukturę dokumentu m.in. kart rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania krajobrazów priorytetowych. Na koniec prezentacji przedstawił interaktywną mapę krajobrazów priorytetowych opracowaną przez zespół RBGP w celu zapewnienia powszechnego i łatwego dostępu do wyników Audytu krajobrazowego.

Za pośrednictwem mapy można zapoznać się z opracowaną dla każdego krajobrazu priorytetowego kartą charakterystyki i oceny krajobrazu, oceną zagrożeń, opisem lokalnych form architektonicznych (jeśli występują w krajobrazie) oraz rekomendacjami i wnioskami dotyczącymi kształtowania krajobrazów. Mapa zawiera również bogatą galerię zdjęć krajobrazów.

Po zakończeniu formalnej części spotkania podjęto dyskusję na temat rekomendacji i wniosków dla krajobrazów priorytetowych, w tym zagrożeń z jakimi obecnie najczęściej borykają się włodarze gmin w kontekście ochrony krajobrazu.

Jako pierwsza głos zabrała przedstawicielka Miasta Koszalin z wydziału architektury poruszając kwestię zapisów audytu odnoszących się do ochrony układów ruralistycznych wsi, jednak jak stwierdził Pan Michał Urbański pomimo, że audyt proponuje takie formy ochrony łącznie z propozycjami powołania parków kulturowych, których obecnie nie ma w naszym województwie to aktualnie najlepszym narzędziem ochrony są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z ustalonymi strefami zakazu zabudowy. Poruszono także kwestie lokalnych form architektonicznych oraz form zabudowy jakie obecnie pojawiają się w krajobrazie. Przedstawicielka gminy Polanów z wydziału zagospodarowania przestrzennego potwierdziła, iż występują trudności z utrzymaniem jednolitego charakteru zabudowy, szczególnie w większych miejscowościach, na co odpowiedzią jak zauważył Pan Michał Urbański po raz kolejny mogą być dobrze opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przedstawicielki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Koszalina zwróciły się z pytaniem jakie materiały wykorzystane zostały przy opracowywaniu audytu i czy były to studia wartości kulturowych gmin oraz czy istnieje możliwość udostępnienia danych. Wyraziły również swoje rozczarowanie, że wiele istotnych walorów kulturowych i przyrodniczych wciąż nie posiada prawnej formy ochrony jako przykład podano tutaj wieś Krąg, gdzie zgodnie z rekomendacjami audytu proponuje się utworzenie parku kulturowego. Swoje obawy zgłosił także radny gminy Polanów, który zauważył, że obecnie największym wzywaniem stał się dynamiczny rozwój OZE, co przekłada się na wpływającą do gmin ogromną liczbę wniosków o pozwolenie na budowę farm fotowoltaicznych, na które gminy bez uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania nie mogą wydać odmowy. Takie farmy osiągają niekiedy powierzchnię niemal 70 ha, co znacząco wpływa na pogorszenie walorów krajobrazowych gminy i może stanowić znaczące bariery ekologiczne w krajobrazie.

Na zakończenie spotkania Pan Leszek Jastrzębski podkreślił istotę włączenia się wszystkich interesariuszy w ochronę krajobrazu oraz rozwój projektu, po czym ponownie zachęcił do przesyłania wszelkich uwag i zapytań na adres mailowy biura oraz dalsze zapoznawanie się z projektem audytu za pośrednictwem interaktywnej mapy internetowej.

Szczegóły: http://rbgp.pl/audyt-krajobrazowy

Mapa lokalizacji krajobrazów priorytetowych:

http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy…

Załącznik:

Plakat informacyjny