Scroll to top

Gmina Tychowo wyróżniona w XIII edycji Konkursu Marszałka na najlepszą przestrzeń publiczną

Gmina Tychowo wyróżniona została w XIII edycji za budowę Parku Miejskiego w Tychowie. Wyróżnienie przyznano w kategorii najlepsza przestrzeń publiczna. We wtorek, 21 listopada 2022 r. Wicemarszałek Tomasz Sobieraj wręczył Burmistrzowi Tychowa Robertowi Falanie konkursową statuetkę. Uroczystość odbyła się  w miejscu realizacji nagrodzonego projektu.

Gmina Tychowo zdobyła wyróżnienie po raz drugi w kategorii przestrzeń publiczna. W Tychowie powstał bezpieczny i funkcjonalny obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy, z którego chętnie korzystają mieszkańcy. To kompleksowe podejście do zagospodarowania przestrzeni publicznej, której autorem jest Pracownia Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” Natalia Maćków, a wykonawcą F.H.U. SAVI-POL Zbigniew Sawicki z Karlina. W parku założono cztery zlokalizowane symetrycznie zbiorniki wodne z podświetlanymi fontannami o powierzchni 50 m2. Zrealizowanie projektu przyczyniło się nie tylko do podniesienia walorów estetycznych miejscowości ale także do zatrzymania i zmniejszenia spływu powierzchniowego wody w tym miejscu. Woda przepływająca przez teren przedmiotowej działki, w wyniku projektowanego odtworzenia ciągów melioracyjnych, została powstrzymana w zbiornikach napowietrznych i zgromadzona w nowo utworzonych rowach melioracyjnych.

W parku zamontowano również budki lęgowe dla owadów i zwierząt, tworząc bioróżnorodność na danym terenie. Na terenie parku znajduje się również utwardzony plac zabaw dla młodzieży, 5 kładek nad rowem melioracyjnym, 4 metrowe wieże z panelami fotowoltaicznymi do zasilania pomp cyrkulacyjnych z instalacją elektryczną i oświetlenia.

Celem utworzenia parku było stworzenie reprezentacyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku, a także spotkań dla okolicznych mieszkańców. Układ kompozycyjny parku stanowi harmonijne połączenie geometrycznego układu parku z założeniami naturalistycznymi. Na jego terenie wykorzystano elementy ogrodów sensorycznych (zapach, dźwięk), mających na celu działanie terapeutyczne. Wykonano trasy spacerowe o dużych walorach widokowych (z nawierzchnią umożliwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo). Zachowano sporą część starodrzewu.Dzięki inwestycji podniesiono walory krajobrazowe terenu oraz stworzono przyjazne miejsce dla mieszkańców Tychowa oraz turystów. Celem projektu była poprawa wizerunku miejscowości Tychowo poprzez rewaloryzację jej terenów zielonych, stworzenie miejsca wypoczynku oraz wzmocnienie atrakcyjności przestrzeni, szczególnie w centralnej części miasta. Teren ten pełni funkcje głównie funkcje spacerowe i wypoczynkowe.

Na realizację tej inwestycji Gmina Tychowo pozyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Lokalne samorządy z Pomorza Zachodniego odbierają nagrody i wyróżnienia w XIII edycji konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”. Uroczystości, podczas których przekazywane są pamiątkowe tablice, statuetki i dyplomy odbywają się w miejscach realizacji docenionych inwestycji (zrealizowanych  do końca 2021 r.). Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna lub zrewitalizowana przestrzeń publiczna oraz obiekt użyteczności publicznej lub zrewitalizowany obiekt użyteczności publiczności.