Scroll to top

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Audytu krajobrazowego w Kamieniu Pomorskim

Dnia 16 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim odbyło się trzynaste spotkanie z cyklu prekonsultacji projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie dotyczyło krajobrazów priorytetowych zlokalizowanych w gminach: Dziwnów, Goleniów, Kamień Pomorski, Karnice, Międzyzdroje, Rewal, Stepnica, Świnoujście, Świerzno, Trzebiatów i Wolin.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu projektowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ, reprezentanci gmin Kamień Pomorski, Świnoujście, Dziwnów, Wolin, Trzebiatów, Goleniów oraz instytucji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wolińskiego Parku Narodowego, starostwa powiatowego w Goleniowie, Urzędu Morskiego i nadleśnictw: Międzyzdroje, Goleniów, Rokita oraz Gryfice.

Spotkanie rozpoczął Leszek Jastrzębski Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej, witając wszystkich gości i dziękując za przybycie oraz pokrótce wyjaśniając umocowanie prawne audytu krajobrazowego oraz ideę prekonsultacji, jako narzędzia stanowiącego platformę do nawiązania wcześniejszego dialogu z interesariuszami projektu, przed rozpoczęciem ustawowej procedury opiniowania.

Po krótkim wstępie Michał Urbański główny projektant zaprezentował przebieg prac nad projektem, w tym metodykę wyznaczania krajobrazów priorytetowych, sposób oceny zagrożeń dla krajobrazów oraz strukturę dokumentu m.in. kart rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania krajobrazów priorytetowych. Na koniec przedstawił interaktywną mapę krajobrazów priorytetowych, która spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Za jej pomocą można zapoznać się z granicami krajobrazów priorytetowych oraz opracowaną dla każdego krajobrazu kartą charakterystyki i oceny krajobrazu, oceną zagrożeń, kartą rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania krajobrazów a także opisem lokalnych form architektonicznych (jeśli występują w krajobrazie). Dodatkowo mapa zawiera bogatą galerię zdjęć krajobrazów.

Po zakończeniu prezentacji podjęto dyskusję, w ramach której omówiono wszelkie uwagi i wątpliwości dotyczące projektu. Doprecyzowania wymagała formalna procedura konsultacji i uchwalenia audytu oraz w dalszej kolejności uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i w przyszłości planów ogólnych z zapisami audytu, podkreślając jednocześnie, iż zapisy rekomendacji nie wpływają na obecnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz nie stanowią podstawy prawnej do uzgadniania planów urządzania lasów, jednak jako baza dobrych praktyk zaleca się je wdrażać i uwzględniać przy prowadzeniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Na potrzebę ochrony środowiska naturalnego jako całościowego ekosystemu, zwróciła uwagę Pani Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, zauważając iż przyroda nie zna granic a ochrona Parku Narodowego wyłącznie w jego sztucznie wyznaczonych granicach jest niemożliwa, tym samym w celu zapewnienia właściwej ochrony niezbędne jest utrzymanie przestrzennych powiązań przyrodniczych m.in. poprzez ochronę korytarzy ekologicznych. Kwestia ta ma ogromne znaczenie gdyż wszelkie procesy zachodzące w pobliżu parku, w szczególności intensywnie rozwijająca się zabudowa bezpośrednio oddziałują na przyrodę Parku i zaburzają jej naturalne funkcjonowanie, zmniejszając tym samym możliwość samoregulacji. Dlatego też również przy wyznaczaniu granic krajobrazów priorytetowych tak ważne było uwzględnianie powiazań funkcjonalnych, widokowych czy rzeźby terenu, w szczególności przy wyznaczaniu granic krajobrazów wód powierzchniowych w tym m.in. jezior, które w celu zapewnienie wystarczającej ochrony wymagają uwzględnienia szerszego kontekstu przyrodniczego, z tego też względu ich granice nierzadko obejmują także strefę buforową wokół jezior czy punkty ekspozycji krajobrazu.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Leszek Jastrzębski ponownie zachęcił wszystkich do śledzenia prac nad audytem oraz przesyłania uwag do projektu, podkreślając również jak ważną rolę odgrywa zainteresowanie i zaangażowanie wszystkich interesariuszy w ochronę krajobrazu i środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w obliczu coraz częściej pojawiającej się presji turystycznej i urbanistycznej.

Szczegóły: http://rbgp.pl/audyt-krajobrazowy

Mapa lokalizacji krajobrazów priorytetowych:

http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy…

Załącznik:

Plakat informacyjny