Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Do prac nad projektem została powołana polsko-niemiecka Grupa Sterująca. Jej członkami byli oddelegowani ze strony polskiej przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego, Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Miasta Świnoujście, Miasta Szczecina oraz ze strony niemieckiej przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne na obszarze Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Berlina oraz regionalnych związków planistycznych Pomorza Przedniego, Pojezierza Meklemburskiego i Uckermark-Barnim.
Prace po stronie polskiej koordynowane były przez dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
W wyniku wspólnych prac sporządzono projekt Raportu prezentujący pierwszy etap prac nad „Koncepcją Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina”.  Określone zostały tam cele oraz propozycje projektów w pięciu wybranych obszarach tematycznych:
1.         Położenie nad wodą – wykorzystanie szans rozwojowych wynikających z możliwości rozwoju urbanistycznego obszarów nadwodnych, funkcjonowania portów morskich i śródlądowych
w obszarze TRMS, rozwojem turystyki wodnej korzystającej z obecności dużych i atrakcyjnych przyrodniczo obszarów wodnych.
2.         Energie odnawialne – obszar działań obejmuje rozwój Regionu jako modelowego  regionu dla energii odnawialnych. Zadania w tym obszarze dotyczą rozwoju, wspierania i uzgodnień projektów modelowych, które wspierają rozwój energii odnawialnych po obu stronach granicy,
a  także intensyfikacji transgranicznej wymiany doświadczeń w tym obszarze działań.
3.         Ludzie, kultura, język, praca – najważniejszym zadaniem w tym obszarze jest wspieranie współpracy i wymiany informacji pomiędzy m.in.: ośrodkami naukowymi i gospodarczymi po obu stronach granicy, instytucjami publicznymi w zakresie dostarczania usług publicznych i sytuacji na rynku pracy. Celem jest znalezienie wspólnych rozwiązań problemów związanych ze zmianami demograficznymi. Na podstawie analiz zaproponowane zostały kierunki działań na rzecz zmniejszenia barier językowych, w tym opracowywanie materiałów edukacyjnych, współpraca szkół i ośrodków naukowych oraz nauka języka sąsiada na różnych poziomach edukacji.
4.         Funkcje miast – wspieraniu funkcji metropolitalnych służyć ma opracowanie analizy struktury funkcjonalnej miast oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy nimi. Pozwoli to na lepsze włączenie TRMS w europejską sieć współpracy miast, także przez aktywną współpracę
z Berlinem i Regionem Oresund. Zbadanie funkcjonowania sieci miast pozwoli na określenie możliwości optymalizacji obsługi ludności i powiązań miedzy ośrodkami. Służyć temu będzie również stworzenie wspólnej mapy obszarów inwestycyjnych oraz wspólne projekty na temat polityki rozwoju miast.
5.         Transport publiczny – zapisane cele oraz projekty są odpowiedzią na istniejące deficyty transgranicznej infrastruktury w porównaniu do połączeń wewnątrzkrajowych oraz na popyt wynikający z wzrastających migracji i przekształceniu przygranicznych niemieckich gmin w obszar podmiejski Szczecina. Wskazane zostały konieczne inwestycje w infrastrukturę kolejową oraz możliwości wykorzystania dróg wodnych.
Cele wskazane w każdym z obszarów tematycznych powinny stanowić rekomendacje do strategii rozwoju poszczególnych części TRMS jak i całości.
Prezentacja wyników I etapu prac nad Koncepcją odbyła się 10 września 2015 r. w pierwszym dniu konferencji METREX w panelu dotyczącym obszarów funkcjonalnych województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie.