Scroll to top

Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego

Podmiot odpowiedzialny:
Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego

Jednostka realizująca:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Podstawa opracowania:
Uchwała nr 242/19
Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego
z dnia 29 marca 2019 r.

Rozporządzenie:
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie sporządzania
audytów krajobrazowych

Kontakt

Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Magdalena Racinowska-Ratajska
mrr@rbgp.pl

Podstawa realizacji audytu krajobrazowego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z dniem wejścia w życie tj. 11 września 2015 r. dokonuje zmian w obowiązującym systemie prawnym w celu wprowadzenia mechanizmów zmierzających do stworzenia narzędzi umożliwiających skuteczniejszą niż dotychczas ochronę krajobrazu.

Art. 38b ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 – dalej zwana upzp) wskazuje na obowiązek sporządzenia audytu krajobrazowego przez organy samorządu województwa. Sposób przeprowadzenia audytu krajobrazowego i zakres problematyki wynika z art. 38a i 38b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Metodyka sporządzania audytu określona została w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych, zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz.U. poz. 2308).

Uchwała Nr 542 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

Powiązane akty prawne

  • art. 38a i 38b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
  • art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 z późn. zm.)
  • art. 400a ust. 1 pkt 25a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r., poz. 42).

 Charakterystyka audytu krajobrazowego:

Audyt obejmuje wszelkie rodzaje krajobrazów, tak krajobrazy cenne przyrodniczo, jak i typowo urbanistyczne:

wskazuje:

a) zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz parków kulturowych, a także obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach,

b) rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w ww. obszarach, w szczególności poprzez wskazanie obszarów takich jak park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu oraz zespół przyrodniczo – krajobrazowy, które powinny zostać objęte formami ochrony przyrody i które będą przeniesione do dokumentów gminnych i regionalnych.

c) lokalne formy architektoniczne zabudowy w obrębie krajobrazów.

Procedura uchwalania audytu krajobrazowego:

Audyt krajobrazowy nie jest aktem prawa miejscowego nie ma więc bezpośredniego skutku dla sposobu zagospodarowania przestrzeni. Zawiera dane (opis zagrożeń, rekomendacje, wnioski, wskazanie lokalnych form architektonicznych), które są uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego województw, w studiach uwarunkowań i kierunków gmin oraz w planach miejscowych gmin. Audyt sporządza zarząd województwa, a uchwala sejmik województwa. Projekt audytu krajobrazowego jest opiniowany przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz rady gmin. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego w związku z tym projekt planu miejscowego poza uwzględnieniem wyników audytu jest uzgadniany z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego.

Przy tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wójt burmistrz lub prezydent miasta zgodnie z upzp określa m.in. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (art. 15 ust. 2 pkt. 3), zasady kształtowania krajobrazu (art. 15 ust. 2 pkt 3a), zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej (art. 15 ust. 2 pkt 4) oraz granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 15 ust. 2 pkt 7).

W ramach audytu krajobrazowego identyfikuje się m.in. krajobrazy priorytetowe w obrębie których określa się (wyznacza) strefy ochrony krajobrazu stanowiące w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, istotne dla zachowania walorów krajobrazowych zarówno obszaru chronionego krajobrazu jak i parku krajobrazowego. Strefy ochrony krajobrazu ustanawia sejmik województwa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego dla obszaru chronionego krajobrazu, dla parku krajobrazowego sejmik województwa w drodze uchwały ustanawia plan ochrony parku krajobrazowego, który w części dotyczącej wyznaczenia stref ochrony krajobrazu, wprowadzenia zakazów staje się aktem prawa miejscowego.

Ustawa o ochronie przyrody zawiera zapisy dotyczące utworzenia planu ochrony dla parku krajobrazowego, jednak nie stanowią one aktu prawa miejscowego. Ustawa krajobrazowa wprowadza zapis art.20.4a, który powoduje że plan ochrony dla parku krajobrazowego staje się aktem prawa miejscowego w obrębie krajobrazów priorytetowych, gdzie w ramach audytu krajobrazowego wyznacza się strefy ochrony krajobrazu, wprowadza zakazy i wykaz obiektów historycznych i kulturowych.

Załączniki:

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych

Rozporządzenie  Rady ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

UCHWAŁA NR 542/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania

UCHWAŁA 1904/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictw pełniącemu obowiązki Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie