Scroll to top

Dokumenty wpływające na kształtowanie polityki przestrzennej regionu

Jednostka odpowiedzialna:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskie w Szczecinie

Na kształtowanie polityki przestrzennej wpływa szereg dokumentów, opracowywanych na różnych szczeblach oraz przez różne podmioty, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na określanie celów i kształtowanie kierunków przestrzennego rozwoju regionu. Są to zarówno koncepcje i strategie ogólnokrajowe, definiujące kierunki rozwoju przestrzennego z punktu widzenia polityki krajowej, jak i strategie obszarowe czy koncepcje regionalne.

Najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Koncepcja opracowywana jest w oparciu o zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera zarówno wizję zagospodarowania przestrzennego kraju jak i określa szereg ustaleń i zaleceń dla opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego województw.

Kształtowanie polityki przestrzennej w oparciu szereg powiązanych dokumentów służy wdrażaniu podejścia zintegrowanego, pozwalającego na łączenie elementów zagospodarowania przestrzennego z czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wybrane dokumenty:

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

W dokumencie przedstawiono wizję przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu lat, określono cele i kierunki polityki służące jej realizacji oraz wskazano zasady i mechanizmy koordynacji oraz wdrażania publicznych polityk rozwojowych mających istotny wpływ terytorialny. Koncepcja jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju. Określa zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz wskazuje niezbędne działania i instrumenty realizacyjne – projekty flagowe i strategiczne, zapewniające jej wdrożenie. Ponadto ustala system koordynacji i realizacji, wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki oraz społeczeństwem.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020;
Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie

Dokument określa cele i kierunki działania podmiotów publicznych, w szczególności rządu i samorządów województw, dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. Wyznacza również cele polityki rozwoju regionalnego, w tym dla obszarów wiejskich i miejskich oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym ukierunkowaniu terytorialnym. Strategia ustala również cele szczegółowe oraz zasady ich realizacji.

Strategia rozwoju Polski Zachodniej

Strategia określa potencjał rozwojowy Polski Zachodniej oraz identyfikuje kluczowe obszary współpracy pomiędzy pięcioma województwami (dolnośląskim, lubuskim, opolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim). Współpraca ma na celu zwiększenie konkurencyjności makroregionu w wymiarze europejskim min. poprzez realizację celów szczegółowych takich jak: wzmacnianie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Polski Zachodniej, budowa oferty gospodarczej oraz wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego.

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego
Polskich Obszarów Morskich

Dokument identyfikuje i analizuje uwarunkowania fizyczno-geograficzne, przestrzenne, prawne, gospodarcze, społeczne i przyrodnicze dla potrzeb sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Opracowanie ma istotne znaczenie przy sporządzaniu tych planów np. w zakresie analizy konfliktów i synergii oraz przy formułowaniu niezbędnych rozwiązań planistycznych. Dokument prezentuje również uwagi, zebrane w toku jego konsultacji z zainteresowanymi stronami i w wyniku prac zespołu eksperckiego.

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza
Polski i Niemiec

Dokument studium określa uwarunkowania rozwoju przestrzennego w polskiej i niemieckiej części obszaru pogranicza, a następnie definiuje kierunki i priorytety spójnej polityki i zasad współpracy międzyregionalnej w dziedzinie polityki przestrzennej, programowania rozwoju i koordynacji działań, a także ukształtowania wspólnego języka planistycznego.

Wspólna koncepcja przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań
Wizja 2030

Dokument jest planistyczno-przestrzenną wizją rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Zawiera uzgodnione przez obie strony rekomendacje, w zakresie planowania przestrzennego, skierowane do właściwych organów instytucji i decydentów. Celem koncepcji jest inspirowanie i motywowanie do pogłębiania współpracy międzyregionalnej.