Scroll to top

WIZJA 2030

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Podmiot odpowiedzialny:
Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej
Polsko-Niemieckiej Komisji
Międzyrządowej ds. Współpracy
Regionalnej i Przygranicznej

Rok rozpoczęcia prac:
2014

Przyjęcie dokumentu:
Uchwała Komitetu
z dnia 1 grudnia 2016

Kontakt:
Leszek Jastrzębski
lja@rbgp.pl

Informacje o projekcie:
W roku 2014 Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej) rozpoczął prace nad opracowaniem wspólnej wizji, określającej jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej w roku 2030. Tym samym opracowany został projekt „Wspólnej koncepcji przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”, który przyjęto 1 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Komitetu w Berlinie.

Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 obejmuje obszar najbliższych powiązań sąsiedzkich pomiędzy Polską a Niemcami. Jest to terytorium czterech krajów związkowych po stronie niemieckiej: Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Berlina i Saksonii oraz czterech województw po stronie polskiej: dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Koncepcja nie zawiera formalnych ustaleń planistycznych, przedstawia natomiast wspólne rekomendacje, skierowane dla właściwych organów, instytucji i decydentów, wskazujące na potencjał i możliwości rozwoju obszaru w zakresie planowania przestrzennego.

Podstawą jej opracowania były wspólne doświadczenia współpracy, dotyczące rozwoju przestrzennego, w ramach Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej oraz polska Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) i niemiecka wizja rozwoju przestrzennego. Uwzględniono także dokumenty strategiczne, sporządzone na szczeblu województw, landów i Unii Europejskiej.

Celem koncepcji jest motywowanie i inspirowanie do dalszego pogłębiania współpracy w odniesieniu do polsko-niemieckiego obszaru powiązań oraz zwiększenie zainteresowania obszarem na szczeblu europejskim i krajowym. Koncepcja stanowi jednocześnie istotny wkład w dyskusję nad przyszłymi priorytetami polityki spójności.

Specyficzne uwarunkowania geograficzne, środowiskowe i gospodarcze obszaru kształtują: centralna oś powiązań, którą jest rzeka Odra z jej dopływem Nysą Łużycką oraz dalszymi rzekami i drogami wodnymi, Morze Bałtyckie wraz z pasem wybrzeża, rozległe pojezierza i tereny leśne w części centralnej oraz łańcuchy górskie na południu.

Mając na uwadze wzmocnienie powiązań obszaru (społeczno-ekonomicznych, administracyjnych i bazujących na wzajemnym zatrudnieniu) Koncepcja Przyszłości określa szczegółowe kierunki działań, odnoszące się do kwestii strategicznych w zakresie jego dalszego rozwoju

I. wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej,
II. poprawa połączeń transportowych,
III. inwestowanie w ludzi,
IV. promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu,
V. zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia.

W konsekwencji działania te powinny doprowadzić do wyrównania oraz poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej, a także wzrostu jakości życia oraz zwiększenia poziomu aktywności gospodarczej, naukowej i badawczej. Do aspektów kluczowych zaliczamy również dążenie do wspierania procesów innowacyjnych, znalezienia odpowiedzi na wyzwania demograficzne oraz racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego.

 

Kontakt:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Leszek Jastrzębski
T: +48 91 432 49 60
E: lja@rbgp.pl

Publikacje:

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030

wersja polsko-niemiecka

Dokument jest planistyczno-przestrzenną wizją rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiazań. Zawiera uzgodnione przez obie strony rekomendacje, w zakresie planowania przestrzennego, skierowane do właściwych organów instytucji i decydentów. Celem koncepcji jest inspirowanie i motywowanie do pogłębiania współpracy międzyregionalnej.

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030

wersja francusko-angielska

Dokument jest planistyczno-przestrzenną wizją rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiazań. Zawiera uzgodnione przez obie strony rekomendacje, w zakresie planowania przestrzennego, skierowane do właściwych organów instytucji i decydentów. Celem koncepcji jest inspirowanie i motywowanie do pogłębiania współpracy międzyregionalnej.