Scroll to top

PROJEKT

Koncepcja sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego – aktualizacja 2018

Program (źródło finansowania):
RPO WZ 2007–2013

Podmiot odpowiedzialny:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
Infrastruktura turystyczna, turystyka, mobilność,
gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Luty 2015 – grudzień 2015

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Informacje o projekcie:
Projekt Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego realizowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  Opracowanie określiło 4 priorytetowe trasy rowerowe obejmujące cały obszar województwa zachodniopomorskiego, z pełną informacją o ich przebiegu z uwzględnieniem infrastruktury istniejącej i wymagającej wybudowania oraz o szacunkowych kosztach w różnych wariantach ich przebiegu.

Rosnąca popularność roweru jako środka transportu w codziennych dojazdach miejskich oraz turystyki długodystansowej stanowi podstawę do wprowadzenia zagadnienia turystyki rowerowej do dokumentów strategicznych oraz wymusza sporządzenie jednego dokumentu koordynującego rozwój tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Poziom wojewódzki zapewni koordynację projektowanych tras w ujęciu między-wojewódzkim i międzynarodowym. W związku z powyższym Samorząd Województwa przystąpił do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dokument wskazuje przebieg tras rowerowych i jest podstawą do spójnego rozwoju sieci tras rowerowych, wykorzystującego walory turystyczne województwa, a także racjonalizacji wykorzystania środków finansowych, niezbędnych do budowy infrastruktury rowerowej. Koncepcja będzie służyć wszystkim interesariuszom do realizacji przyszłych inwestycji w zakresie rozwoju turystyki rowerowej. Koncentracja środków z różnych źródeł będzie przeciwdziałać rozdrobnieniu inwestycji nie powiązanych ze sobą i niestanowiących sieci.

Koncepcja ma także na celu określenie skutecznych działań oraz racjonalizację wydatków publicznych związanych z infrastrukturą służącą rozwojowi turystyki rowerowej. Podjęcie zaplanowanych działań pozwoli na wzrost atrakcyjności regionu oraz zwiększenie konkurencyjności w stosunku do pozostałych regionów pod względem turystyki rowerowej.

Celem nadrzędnym niniejszego opracowania jest wyznaczenie głównych tras rowerowych, które pozwolą na kanalizację ruchu rowerowego, zwiększenie i dywersyfikację oferty turystycznej.

Celami strategicznymi są: wskazanie kierunków rozwoju sieci dróg rowerowych w województwie zachodniopomorskim, wskazanie przebiegu głównych i tematycznych tras rowerowych będące warunkiem koniecznym rozwoju turystyki rowerowej oraz wyznaczenie ram działania platformy koordynującej realizację zadań koncepcji przez różne podmioty.

Wyznaczone w niniejszym opracowaniu główne wojewódzkie trasy rowerowe są powiązane z istniejącymi krajowymi i międzynarodowymi szlakami rowerowymi, a także oparte są na istniejącej, bądź już projektowanej, infrastrukturze rowerowej wraz z drogami leśnymi oraz bazują na lokalnych generatorach ruchu turystycznego, zwiększając potencjał pojedynczych ośrodków oraz całego województwa. Wyznaczenie przebiegu głównych tras wykonane zostało we współpracy z gminami, powiatami i instytucjami mającymi w swojej gestii drogi rowerowe lub infrastrukturę liniową mogące być wykorzystane na cele poprowadzenia ich śladem tras (np. drogi leśne, wały przeciwpowodziowe).

Trasy rowerowe tworzą spójną sieć przebiegającą przez ważniejsze atrakcje turystyczne regionu, zbierającą ruch z głównych ośrodków miejskich oraz uwzględniają potencjalne i już funkcjonujące generatory ruchu turystycznego. Koncepcja zawiera trasy klasyfikowane w zależności od możliwości i potrzeb turysty, rekomenduje utworzenie odpowiedniej infrastruktury niezbędnej przy trasach rowerowych oraz kieruje ruch rowerowy w atrakcyjne – również te mniej znane – punkty województwa.

Czas trwania projektu:
Luty 2015 – Grudzień 2015

Po zakończeniu fazy koncepcyjnej działania ujęte w planie wdrożeniowym znajdą swoje odzwierciedlenie w realnych działaniach adresowanych do konkretnych beneficjentów ze wskazaniem na możliwe źródła finansowania. Grupa beneficjentów określona została już na etapie tworzenia Koncepcji – są nimi jednostki samorządy terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, Lasy Państwowe, Dyrekcje Parków Narodowych i Krajobrazowych oraz właściwi zarządcy poszczególnych odcinków dróg. Sam dokument Koncepcji stanowić będzie wytyczne zarówno techniczne jak i finansowe dla beneficjentów, co pozwoli na skuteczne wnioskowanie o dofinansowanie poparte wskazanymi rozwiązaniami technicznymi i spójnym w skali województwa zakresem opracowania.

Oczekiwanym rezultatem działań objętych niniejszym planem wdrożeniowym jest stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w województwie, która byłaby powiązana z trasami krajowymi i międzynarodowymi oraz stanowiła bazę dla różnorodnego rozwoju regionu. Bezpośredni zasięg działań zawartych w Koncepcji to obszar województwa, jednak z uwagi na transgraniczny charakter tras rowerowych realny zasięg oddziaływania Koncepcji jest znacznie większy.

Zakłada się, że budowa odcinków inwestycyjnych realizowana będzie przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przy współudziale finansowym poszczególnych gmin i powiatów. Inwestorem części odcinków będą też poszczególne gminy i powiaty. W przypadku realizacji inwestycji na wałach przeciwpowodziowych zakładanym inwestorem powinien być Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, przy czym należy dążyć do współfinansowania tych inwestycji przez samorządy lokalne.

Konieczne inwestycje na trasach priorytetowych będą preferowane przez Samorząd Wojewódzki przy udzielaniu dofinansowania ze środków unijnych. Dofinansowaniu podlegać będą inwestycje znajdujące się w ciągu tras priorytetowych znajdujących się w Koncepcji. W przypadkach przebiegu przez miasta dopuszczalne jest wskazanie przez samorząd gminny innego wariantu, jeżeli zmiana ta nie wydłuży długości trasy na odcinku miejskim o więcej niż 20% od przyjętego w Koncepcji, a koszty nie będą znacząco większe.

Wdrożenie obejmuje zasięgiem czasowym lata po zakończeniu projektu tj. po roku 2015. Nie ma możliwości określenia granic czasowych, działania wdrożeniowe będą trwać tak długo jak będą istniały potrzeby ewolucyjne poszczególnych tras. Z uwagi na rozwojowy charakter turystyki rowerowej niniejsza Koncepcja powinna być traktowana jako podstawa do stworzenia kompleksowej sieci tras rowerowych odpowiadających potrzebom zarówno rowerzystów długodystansowych jak i osób przemieszczających się rowerem w obrębie jednej miejscowości.

Obszar projektu:
Obszar projektu obejmuje całe województwo zachodniopomorskie.

Finansowanie:
Całkowity budżet projektu: 590 000 zł
W całości pochodzi z RPO WZ 2007-2013

Kontakt:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Michał Urbański
T: +48 91 432 49 69
E: mur@rbgp.pl

Załączniki:

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Raport końcowy z prac nad projektem – aktualizacja 2018.

Załącznik nr 1 – Słownik pojęć

Załącznik nr 2 – Klasyfikacja znaków rowerowych dla rowerzystów

Załącznik nr 3 – Przykładowa ankieta inwentaryzacyjna wysłana do gmin

Załączniki nr 7.1 – 7.17 Mapy z przebiegami tras z podziałem na rodzaje planowanych inwestycji:

Trasa Stary Szlak Kolejowy

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Stary Kolejowy Szlak

Arkusz: BKW 1 z 3

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Stary Kolejowy Szlak

Arkusz: BKW 2 z 3

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Stary Kolejowy Szlak

Arkusz: BKW 3 z 3

Trasa Velo Baltica

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Velo Baltica

Arkusz: NMR 1 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Velo Baltica

Arkusz: NMR 2 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Velo Baltica

Arkusz: NMR 3 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Velo Baltica

Arkusz: NMR 4 z 4

Trasa Pojezierzy Zachodnich

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierzy Zachodnich

Arkusz: PJZ 1 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierzy Zachodnich

Arkusz: PJZ 2 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierzy Zachodnich

Arkusz: PJZ 3 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierzy Zachodnich

Arkusz: PJZ 4 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierzy Zachodnich

Arkusz: PJZ 5 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierzy Zachodnich

Arkusz: PJZ 6 z 6

Trasa Blue Velo

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Blue Velo

Arkusz: TOZ 1 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Blue Velo

Arkusz: TOZ 2 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Blue Velo

Arkusz: TOZ 3 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Blue Velo

Arkusz: TOZ 4 z 4